TÜBİTAK Bülten - Sayı 215 - Kasım 2019 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Ödeyeceği Yaklaşık 80 Milyon
raştırmacılar İçin Kullanılacak
bütçe kısıtı nedeniyle destek imkânı bulamamış KOBİ’lerin
projelerine destek sağlanabilecek. Ayrıca yurtdışından ülke-
mizdeki bir üniversiteye, araştırma altyapısına veya sanayi
kuruluşuna gelmek isteyen üst düzey araştırmacıların da
projelerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylelikle ulus-
lararası arenada kendisini kanıtlamış ancak bütçe kısıtı ne-
deniyle desteklenememiş projeler için kaynak sağlanacak.
Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürü-
tülecek projelere katkı sağlamak ve araştırmacıların önemli
bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli içeren projeleri
için Avrupa Araştırma Konseyinden (ERC) destek alabilme-
leri amacıyla Ulusal Lider Araştırmacı Programı hayata ge-
çirilecek.
AB Çerçeve Programlarındaki başarıyı artırma odaklı mev-
cut destek ve ödül programları geliştirilecek ve yeni destek
programları tasarlanacak.
Araştırma ve yenilik alanındaki Avrupa Ortak Girişimlerin-
de ülkemiz araştırmacılarının faydalanabilmesini sağlaya-
cak yeni üyelikler gerçekleştirilecek olup, mevcut üyeliğimiz
bulunan ortak girişimlerde de ulusal katkı miktarı artırılarak
ulusal başarımızın yükselmesi hedeflenmektedir.
Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı Yol Haritasının izleme
süreçlerinin desteklenmesi ile açık bilim ve açık erişim çalış-
malarının ulusal düzeyde yürütülmesi sağlanacak.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook