TÜBİTAK Bülten - Sayı 215 - Kasım 2019 - page 8

8
Bülten
2019
KASIM
Türkiye’nin 2020 Yılında AB’ye Ödeyeceği Yaklaşık 80 Milyon Euroluk Katkı Payı Ülkemizdeki Araştırmacılar İçin Kullanılacak
Türkiye’nin 2020 Yılında AB’ye
Euroluk Katkı Payı Ülkemizdeki
Türkiye’nin sahip olduğu farklı kültürel ve coğrafi özellik-
lerin, uluslararası ve çok ortaklı Ar-Ge ve yenilik ekosistemi
için katma değer yaratacağını önemseyen Avrupa Birliği
(AB), TÜBİTAK’ın son zamanlarda ortaya koyduğu akade-
mi ve sanayi sektörlerine yönelik destek mekanizmalarını
memnuniyet ile karşılamaktadır.
Bu kapsamda Avrupa Komisyonu ile TÜBİTAK arasında, AB
ve Türkiye’nin araştırma ve yenilik alanlarında sürdürdüğü
ve sürdürmeyi planladığı çalışmalara yönelik yapılan yoğun
müzakereler sonucunda sadece ülkemizdeki araştırmacıla-
rın faydalanabileceği yeni bir destek süreci oluşturulması
kararı alındı.
Ülkemizin bilimsel alandaki rekabet gücünü artırmak ve
ulusal kaynaklarımızın da etkin ve verimli biçimde kullanıl-
masını sağlamak için oluşturulan bu program ile araştırma
ve yeniliğe yönelik 2023 vizyonumuz, stratejimiz ve planları-
mızın etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu program
ile Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL), Avrupa Araştırma
Alanı (ERA) ile uyumlandırılması sağlanacak; Türkiye araş-
tırma ve yenilik ekosisteminin AB Çerçeve Programlarındaki
kapasite ve performansının artırılmasına yönelik ulusal dü-
zeyde gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenecektir.
Program kapsamında;
Ufuk 2020 Programı’nda başarılı olmuş; ancak Programın
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook