TÜBİTAK Bülten - Sayı 215 - Kasım 2019 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
rı Enstitüsü’nün Kurulması Kararı Alındı
jelere dahli ile gerçekleştirilmesine destek sağlandı. 2016
yılında gerçekleştirilen Antarktik Araştırmalar Bilimsel Ko-
mitesine üyeliğimiz kapsamında, çalışmalar TÜBİTAK aracı-
lığıyla titizlikle yürütülmeye devam ediliyor. Zengin doğal
kaynaklarının yanı sıra, iklim araştırmaları, jeofizik, biyoloji,
uzay bilimleri ve diğer bilimdalları için doğal bir laboratuvar
özelliğine sahip olan, yüzölçümü Türkiye’nin 17 katından
büyük olan Antarktika kıtasının yönetiminde ülkemizin bi-
limsel, teknolojik, ekonomik ve siyasal boyutlarıyla söz sa-
hibi olması oldukça önem taşıyor. Bunun gerçekleşmesi için
ön şart olan Antarktika Antlaşması kapsamında danışman
üye ülke olunabilmesine yönelik iki kritik aşama tamamlan-
dı. Ülkemiz, Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protoko-
lüne taraf olarak kıtanın korunmasına olan desteğini ortaya
koydu ve Antarktika Antlaşması kapsamında danışman üye
ülke olmak üzere önemli bir eşiği aştı.
Danışman üye ülke olmak için bir diğer koşul olan Ulusal
Antarktik ProgramYürütücüleri Konseyine gözlemci üyeliği-
miz 2018 yılında gerçekleştirildi. 2020 yılında aday ve 2021
yılında tam üyelik için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam edi-
yor.
TÜBİTAK “Kutup Araştırmaları Enstitüsü”, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı uhdesinde ülkemizin çıkarlarının en üst düzey-
de korunmasını teminen kutup araştırmalarına yönelik bu
çalışmaların takibinin yapılacağı, uluslararası örnekleri ile
denk ve sürdürülebilir bir çatı görevi görecek.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook