TÜBİTAK Bülten - Sayı 215 - Kasım 2019 - page 6

6
Bülten
2019
KASIM
T Ü B İ T A K Ç a t ı s ı A l t ı n d a , K u t u p A r a ş t ı r m a l a r ı E n s t i t ü s ü ’ n ü n K u r u l m a s ı K a r a r ı A l ı n d ı
TÜBİTAK Çatısı Altında, Kutup Araştırmal
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu 2020 Yılı Bütçe Sunumunda, TÜBİTAK
çatısı altında “Kutup Araştırmaları Enstitüsü”nün kurulması-
na karar verildiğini açıkladı. Kutup Araştırmaları Enstitüsü-
nün kurulma kararıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı Bilim,
Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulundan da görüş alına-
cak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmekte olan “Antarktika
Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi” kapsamında, Tür-
kiye’deki kutup araştırmaları tek bir merkezden koordine
edilecek. Bu amaçla, TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 21 Kasım
2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında kurulması ka-
rarlaştırılan Kutup Araştırmaları Enstitüsü, 2018-2022 yılla-
rını kapsayacak şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından hazırlanarak 2017 yılında ilan edilen “Ulusal Kutup
Bilim Programı” kapsamında belirlenen stratejilerin hayata
geçirilmesine hız kazandıracak. Bugüne kadar Ulusal Kutup
Bilim Programı çerçevesinde Antarktika kıtasına üç bilimsel
sefer gerçekleştirildi, fizibilite çalışmaları yapıldı. Türkiye
Antarktika Bilimsel Araştırma Kampı konuşlandırıldı, mete-
oroloji istasyonu kuruldu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının
deniz tabanı haritalaması gerçekleştirildi.
Danışman Üye Ülke Olunması Yönünde İki Kritik Aşama
Tamamlandı
30’a yakın bilimsel proje, 100’e yakın üniversite ve araş-
tırma altyapısından 100’ün üzerinde bilim insanımızın pro-
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook