TÜBİTAK Bülten - Sayı 215 - Kasım 2019 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
san Mandal’ın Bursa Temasları
verdiği desteklerle hem akademi tarafında hem de sanayi
tarafında ne kadar başarılı projeleri ön plana getirebiliriz ve
özellikle kaynak tedariki noktasında sadece ulusal kaynakla-
rımızla değil aynı zamanda uluslararası kaynak noktasında
özellikle Avrupa Birliğinden nasıl daha fazla kaynak getire-
biliriz’ diye çalışıyoruz.”
“Birlikte İş Yapmayı Öğrenmek İçin İyi Bir Dönemdeyiz”
Daha fazla üniversitenin diğer üniversitelerle ve sanayiy-
le bir araya gelmesini amaçladıklarını dile getiren Prof. Dr.
Mandal, “İş birliği yapmaktan daha çok, birlikte iş yapmayı
öğrenmek için iyi bir dönemdeyiz. Ben bunun bu dönem-
de daha görünür hale geldiğini düşünüyorum. 2020 yılında
bunun etkisinin daha da artacağını düşünüyorum. O yüz-
den geleceğe doğru baktığımız zaman bilim, teknoloji ve
yenilik ekosisteminde ülkemizin ihtiyacı net. Türkiye hem
bölgesinde hem de küresel boyutta lider ülke olmak istiyor.
Başta savunma sanayi olmak üzere bunun birçok örneği var.
Bunun gelecekte başta ilaç, enerji gibi diğer sektörlerde de
yer bulacağı görüşündeyim. Bursa’da bunun en önemli mer-
kezlerden birisi” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Mandal, kurum
olarak son zamanlarda gündeme getirdikleri “Yeni TÜBİTAK”
kavramına da açıklık getirerek, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Yeni TÜBİTAK kavramı, vermiş olduğu kaynağın adedi,
miktarı ve bütçesiyle konuşan bir TÜBİTAK’tan, ‘kaynak ne
kadar etkin ve verimli çıktı oluşturacak’ anlayışına sahip bir
TÜBİTAK’a doğru dönüşüm olduğudur. Bunun için de bizim
anahtar kelimemiz; nitelikli bilgi üretmek, bilgiyi üretecek
olan nitelikli insanı geliştirmek. Bunu da kurumların kendi
başına değil iş birliğini geliştirip iş birliğinin de ötesinde
birlikte iş yapmayı öğrenerek, gerçekleştirerek, yöneterek
ve uygulayarak yapacağız.” Başkanımız sunumun ardından
katılımcıların sorularını yanıtladı, görüş ve önerilerini aldı.
Programın sonunda BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kıla-
vuz, Prof. Dr. Mandal’a hediye takdim etti.
Başkanımız, Bursa Uludağ Üniversitesi ziyareti kapsamın-
da, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Bursu alan bursiyerler ile
de bir araya geldi. Prof. Dr. Mandal, Program kapsamında
araştırmacıların sorularını yanıtladı, görüş ve önerilerini din-
ledi.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook