TÜBİTAK Bülten - Sayı 215 - Kasım 2019 - page 10

10
Bülten
2019
KASIM
A r - G e H a r c a m a s ı n ı n G a y r i s a f i Y u r t İ ç i H a s ı l a ( G S Y H ) İ ç i n d e k i P a y ı Y ü z d e 1 , 0 3 ’ e Ç ı k t ı
Ar-Ge Harcamasının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
(GSYH) İçindeki Payı Yüzde 1,03’e Çıktı
TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2018 yılı Araştırma-Ge-
liştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de
Ar-Ge harcamaları 2018 yılında 38 milyar 534 milyon TL’ye
yükseldi. Sektörel dağılımlar incelendiğinde, hem gerçek-
leştirdiği Ar-Ge harcaması hem Ar-Ge faaliyetlerinin finans-
manı açısından özel sektör açık ara önde. Ar-Ge Harcamala-
rının GSYİH’ye oranı yüzde 1,03; Tam Zaman Eşdeğer (TZE)
Ar-Ge personeli sayısı 172.119 olarak açıklandı.
Ar-Ge Harcamasının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) İçin-
deki Payı Yüzde 1,03 Oldu
Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2018 yılında bir önceki
yıla göre 8milyar 678milyonTL artarak 38milyar 534milyon
TL’ye yükseldi. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi
yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2017 yılında yüzde 0,96
iken, 2018 yılında yüzde 1,03’e yükseldi.
Son 5 yıllık döneme bakıldığında, 43 OECD üye ve göz-
lemci ülkeleri arasında Türkiye satın alma gücü paritesi do-
ları cinsinden Ar-Ge harcamasını en çok artıran 3. ülke oldu.
En Fazla Ar-Ge Harcaması Özel Sektör Tarafından Yapıldı
Ar-Ge harcamalarında özel sektör yüzde 60,44 ile en bü-
yük paya sahipken, bunu yüzde 30,32 ile yükseköğretim
takip etti. Genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge
harcamaları içindeki payı ise yüzde 9,24 oldu. 2012 yılına kı-
yasla, OECD ülkeleri içinde toplam Ar-Ge harcaması içinde
özel sektörün payını en çok artıran 6. ülkeyiz.
Ülkemizin Toplam Ar-Ge Harcamasının Yüzde 53,6’sı Özel
Sektör Tarafından Finanse Edildi
Özel sektör yüzde 53,6 ile Ar-Ge finansmanında ilk sırada
yer aldı. Bunu yüzde 32,28 ile genel devlet, yüzde 12,11 ile
yükseköğretim, yüzde 1,98 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde
0,03 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etti.
ToplamTZE Ar-Ge personeli sayısı bir önceki yıla göre yüz-
de 12 artarken özel sektör TZE Ar-Ge personeli sayısı yüz-
de 19 oranında arttı. Özel sektörün toplamdaki payı yüzde
60,6’ya ulaştı.
Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2018 yılında toplam
172 bin 119 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla
göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde
12,1 oldu.
Ülkemiz, son 5 yıllık dönemde OECD ülkeleri arasında TZE
Ar-Ge personel sayısını en çok artıran birinci ülke oldu.
Özel sektörün TZE Ar-Ge personeli sayısı bir önceki yıla
göre yüzde 19 oranında artarak 104 Bin 376’ya ulaştı. Top-
lam Ar-Ge personeli içinde özel sektörün payı ise 2012 yılın-
da yüzde 45 iken 2018 yılında yüzde 60,6’ya çıktı.
TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 32,7’si
yükseköğretimde ve yüzde 6,6’sı kar amacı olmayan kuru-
luşların da dâhil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.
2018 yılı için güncellenen Ar-Ge verilerine TÜBİTAK Bilim,
Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı’nın web say-
fasından ulaşılabilir.
Ayrıntılı bilgiye TÜİK web sayfasından ulaşılabilir.
28.11.2019 Kurumsal, Politikalar, BTY İstatistikleri
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook