TÜBİTAK Bülten - Sayı 214 - Ekim 2019 - page 6

6
Bülten
2019
EKIM
T Ü B İ T A K i l e T ü r k i y e T a r ı m K r e d i K o o p e r a t i f l e r i A r a s ı n d a İ ş B i r l i ğ i P r o t o k o l ü İ m z a l a n d ı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Ge-
nel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imza töreni dü-
zenlendi. Ülkemizin tarım, hayvancılık ve gıda sektöründe
ihtiyacı olan milli çözümlerin üretilmesi, tarımsal ürünlerin
arz-talep zincirinin yönetilmesi ve tarım kooperatifçiliğinin
bilişim altyapısının geliştirilmesi hedeflenen protokol ile
ulusal stratejik hedef ve politikalarımız doğrultusunda be-
lirlenen önceliklerle uyumlu Ar-Ge faaliyetlerinin desteklen-
mesi ve yürütülmesine yönelik iş birliği yapılacak.
TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonunda düzenlenen
törende konuşan Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, bugün
gelinen aşamanın bir ihtiyaçtan doğduğunu belirtti. TÜBİ-
TAK’ın fonlayıcı bir kuruluş olmasına rağmen, yakın zaman-
da birçok iş birliği modeli geliştirdiğine ve ilgili paydaşlarla
bir araya geldiğine dikkat çeken TÜBİTAK Başkanımız, gıda
güvenliğinin dünyada önemli çalışma alanlarından biri ol-
duğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Gıda güvenliğinin
gelişmişliğin önemli bir göstergesi olduğunu görüyoruz. Bu
anlamda, gıda alanındaki iş birliğimizin gerçekleşmesi ve
bunun eyleme dönüşmesi kritik ve zorunlu durumda.”
Prof. Dr. Hasan Mandal: “Bizim Nitelikli İnsana ve Etki
Odaklı Bilgiye İhtiyacımız Var”
Prof. Dr. Hasan Mandal, Ülkemizin tarım, hayvancılık ve
gıda sektöründe ihtiyacı olan milli çözümlerin üretilmesi,
tarımsal ürünlerin arz-talep zincirinin yönetilmesi ve dijital
dönüşüm süreçleri konusunda TÜBİTAK’ın hem proje des-
tekleri alanındaki yetkinliği hem de araştırma süreçlerinde
kritik teknolojiler konusundaki yetkinliği ile katkı verme-
yi hedeflediğini vurguladı. Prof. Dr. Mandal, tarım ve gıda
sektörünün, 11’inci Kalkınma Planında, Ülkemizin 2023 yılı
hedeflerinde oldukça önemli bir noktada olduğunu belirtti.
Protokolün TÜBİTAK’ın kendi politikalarıyla da uyumlu oldu-
ğunu belirten Başkanımız şunları söyledi: “Etki odaklı süreç
yönetiminde iki anahtar kelimeyi ön planda tutuyoruz: bilgi
üretimi ve insan kaynağı geliştirilmesi. Bizim nitelikli insana
ve etki odaklı bilgiye ihtiyacımız var. Bunun için kendi çağrı
planlamamız mevcut. Şu an içinde tarım ve gıdaya yönelik
çalışmaların da bulunduğu toplamda 154 tane çağrı planı-
mız var. Bu iş birliğini yaparken sadece bilgiyi üretip transfer
etmeyi değil ilgili tüm paydaşların bulunduğu bir platform
oluşturmayı amaçlıyoruz.”
İmza töreninde konuşan, Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise “TÜBİTAK ile
imzalayacağımız iş birliği protokolü, belirlediğimiz gelecek
vizyonu ve başlattığımız dijital dönüşüm hareketi kapsa-
TÜBİTAK ile Türkiye Tarım Kredi Kooperati
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook