TÜBİTAK Bülten - Sayı 214 - Ekim 2019 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
luslararası Proje Pazarı” Etkinliği Düzenlendi
olan programların birbirini destekleyecek şekilde nasıl plan-
lanabileceğini ele aldıklarını anlattı.
Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal
Bozay etkinlikteki konuşmasında, Türkiye ve Avrupa arasında
bilimsel araştırmalarda iş birlikteliklerinin önemine ve ortaya
koyduğu olumlu sonuçlara dikkati çekti.
TÜBİTAK Başkanımız: “2020 Yılında Türkiye Olarak Avru-
pa’daki FonlardanÇokDahaFazlaFaydalanmaHedefimizVar”
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, 2020 yılında Türkiye ola-
rak Avrupa’daki fonlardan çok daha fazla faydalanma hedefi-
miz olduğunu ifade etti. Türkiye ve 30’un üzerinde ülkeden
katılımcılarla birlikte geleceğin şehirleri üzerine bir toplantı
gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Prof. Dr. Mandal, “Bu sa-
dece bir konferans veya sempozyum değil. Bugün bine yakın
ikili görüşme gerçekleşti” diye konuştu. Prof. Dr. Mandal, hızlı
gelişen teknolojilerin geleceğin şehirlerinin tasarımında etki-
si gibi konuları ele aldıklarını belirterek, etkinlikte uluslararası
boyutta birlikte proje geliştirmenin görüşüldüğünü anlattı.
Özel sektörden, üniversitelerden, araştırma merkezlerinden
ve kamudan ilgili tüm paydaşların bir araya geldiği bir etkin-
lik düzenlediklerini vurgulayan Prof. Dr. Mandal, “Özellikle
ülkemizin araştırmacılarının geliştirmiş oldukları teknolojileri
veya gelişen teknolojileri Avrupa’daki kendi meslektaşlarıyla
diğer ülkelerdeki araştırmacılarla bir araya gelip geliştirmeleri
ve bunun için de Avrupa fonlarından destek alacak olmaları,
bunun için ortak proje yazacak olmaları bizim için heyecan
verici” dedi. Prof. Dr. Mandal, etkinliğin sadece 2020 yılında
birlikte yapılacak projelere başvurmak için değil, aynı zaman-
da 2021 yılında başlayacak olan yeni AB programı olan Ufuk
Avrupa’ya bir hazırlık noktası olduğunu belirterek, “2020 yı-
lında Türkiye olarak Avrupa’daki fonlardan çok daha fazla
faydalanma hedefimiz var. Onun ötesinde 2021 yılında başla-
yacak Ufuk Avrupa programı daha da heyecan verici olacak”
diye konuştu.
“TÜBİTAK’ın Destekleri ile Avrupa’nın Destekleri Çok
Daha Yakın, Bütünleşik Hale Gelebilecek”
Geçmişte Türkiye’de yürütülen programlarla Avrupa’da-
ki programların buluştuğu noktaların daha sınırlı olduğuna
işaret eden Prof. Dr. Mandal, “Avrupa’daki hem mevcut Ufuk
2020 hem de Ufuk Avrupa programları çok daha bütünleşik
yapıda. Dolayısıyla TÜBİTAK’ın destekleri ile Avrupa’nın des-
tekleri çok daha yakın, bütünleşik hale gelebilecek. Biz bunu
çok faydalı görüyoruz çünkü ülkemizin sadece kendi ulusal
kaynaklarıyla değil aynı zamanda Avrupa’daki bunun için ay-
rılmış olan bütçe dâhilinde çok daha büyük fırsatlar olabile-
ceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Prof. Dr.
Mandal, TÜBİTAK’ın özellikle 2020 yılında özel bir programı
olacağına dikkati çekerek, Türkiye’deki araştırmacıların eşik
değerini geçen başarılı projelerini destekleyeceklerini söyledi.
Etkinlik açılış konuşmaları, tematik oturumlar ve birebir gö-
rüşmelerin ardından sona erdi.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook