TÜBİTAK Bülten - Sayı 214 - Ekim 2019 - page 4

4
Bülten
2019
EKIM
T Ü B İ TA K Ta r a f ı n d a n “ C i t i e s o f t h e Fu t u r e 2 0 1 9 U l u s l a r a r a s ı P r o j e P a z a r ı ” E t k i n l i ğ i D ü z e n l e n d i
TÜBİTAK Tarafından “Cities of the Future 2019
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı Ulusal Koordinasyon Ofisi
tarafından, Brüksel’de “Cities of the Future 2019 Uluslararası
Proje Pazarı” etkinliği düzenlendi. Etkinlik Ufuk 2020 Prog-
ramı’nda Türkiye II. Aşama Projesi çerçevesinde düzenlendi.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edi-
len ve TÜBİTAK’ın Ana Yararlanıcısı olduğu projenin Sözleşme
Makamı T.C. Sanayi veTeknoloji Bakanlığıdır. 31 farklı ülkeden
katılımın olduğu etkinliğin açılış konuşmaları Sanayi ve Tek-
noloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin AB
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Başkanımız
Prof. Dr. Hasan Mandal ve Avrupa Komisyonu Araştırma ve
Yenilik Direktör Yardımcısı Signe Ratso tarafından gerçekleş-
tirildi.
Etkinlik kapsamında, Avrupa’dan ve Türkiye’den 300’ün
üzerinde araştırmacı ve sanayi temsilcisi Ufuk 2020 Progra-
mı’ndaki çağrılara yönelik proje ortaklıkları gerçekleştirmek
için bir araya geldi. Ulaşım, enerji, çevre, bilgi ve iletişim tek-
nolojileri, malzeme ve imalat teknolojileri ve gelecek nesil
bataryalar konusundaki çağrılara yönelik proje fikirlerinin su-
nulduğu etkinlikte, proje önerilerini paylaşmak ve geliştirmek
üzere 1000’e yakın ikili görüşme gerçekleştirildi.
“Teknolojiyi Geliştiren, Üreten ve Dünyaya İhraç Edebilen
Bir Ülke”
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Ka-
cır, açılış konuşmasında, Türkiye olarak özellikle son yıllarda
teknolojiyi satın alan değil teknolojiyi geliştiren, üreten ve
dünyaya ihraç edebilen bir ülke olma adına ciddi bir gayret
gösterdiğimizi ifade etti. Türkiye’de 80’den fazla teknoparkta
5 bin 400’den fazla şirketin tamamladığı 10 binlerce Ar-Ge
projesi olduğunu ve ülkede bin 500 Ar-Ge ve tasarımmerkezi
bulunduğunu anımsatan Kacır,“Türkiye’de 154 bine erişen bir
Ar-Ge insan kaynağımız var. Biz bu insan kaynağı ile yürüttü-
ğümüz çalışmalarda daha fazla etki ve çıktı odaklı işler yapa-
bilmeye gayret ediyoruz”diye konuştu.
“Projelerin Niteliğini Artırmak”
Uluslararası iş birliklerini çok önemsediklerine işaret eden
Kacır, “Biz, AB Ufuk 2020 programlarının bir parçasıyız. Do-
laysıyla bu çerçeve içerisinde Avrupalı paydaşlarımızla pek
çok ülkede ortaklaşa projeler yürütüyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde bu projelerin hem niteliğini artırmak hem ölçeğini,
etki alanını büyütmek hem de sayılarını artırmak istiyoruz.
Daha fazla paydaşın bu projeye ülkemizden dâhil olmasını,
AB fonlarından daha yüksek düzeylerde yaralanmayı hedef-
liyoruz” ifadesini kullandı. “Geleceğin Şehirleri” temalı etkin-
liğe 300’den fazla katılımcı olduğunu vurgulayan Kacır, “Bu
programları özellikle Türkiye’nin araştırma altyapısının Avru-
pa ile entegrasyonunu güçlendirmeye dönük fırsatlar olarak
değerlendiriyoruz. Ufuk Avrupa programlarına gittiğimiz bir
süreçte Türkiye’nin kapasitesini geliştirme anlamında kıymet-
li buluyoruz” dedi. Kacır, Brüksel temasları kapsamında üst
düzey AB yetkilileri ile de görüştüklerini belirterek, gelecek
dönemde AB çerçeve programları ile Türkiye’de uygulamakta
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook