İzleme

Türkçe

Yükümlülükler

  1. Değerlendirme sonuçlarının açıklandığının TÜBİTAK web sayfasında duyurulmasını takip eden en çok bir yıl içinde ve her hâlükârda lisans öğrenimlerini bitirmeden sonuç raporunu, harcama belgelerini ve varsa demirbaş kaydını sisteme yüklemek.

Yükümlülükler

Rapor verme ve TÜBİTAK desteğini belirtme yükümlülükleri:
1) Bursiyer yurt dışı eğitimi sırasında aşağıdaki belgeleri süresi içinde düzenli olarak
BİDEB’e göndermeli veya e-BİDEB izleme sistemine yüklemelidir.
a) Her dönem başında öğrenci belgesi.
b) Ders döneminde ise her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamalarını gösteren belge
(transkript).
c) Her dönem sonunda yurt içindeki ve dışındaki doktora danışmanları tarafından
düzenlenen ve onaylanan ilerleme raporları.
ç) Burs süresinin bitiminden itibaren en geç 1 ay içinde çalışmaların sonuçlarını

Yükümlülükler

  1. Bursiyer, destek kararının açıklanmasından itibaren 12 ay içinde gerekli belgelerin asıllarını/onaylı suretlerini BİDEB’e ulaştırmak suretiyle bursunu başlatmakla yükümlüdür. 12 ay içerisinde kullanılmayan burs ve destekler için hak talep edilemez. Sağlık, doğal afet vb. mücbir sebepler ile GYK’nın kabul edeceği araştırmaya başlanmasını engelleyen benzeri nedenlerle bursu başlatma işlemini tamamlayamayanların durumu, GYK tarafından ayrıca değerlendirilir. Mazereti kabul edilenlerin burs başlatma süresi en çok 6 ay uzatılabilir.

Yükümlülükler

  1. TÜBİTAK tarafından destek verilecek etkinliklerde Düzenleme Kurulu Başkanı Etkinlik Yürütücüsüdür. Etkinlik Yürütücüsüne gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer alan “Taahhütname” Etkinlik Yürütücüsü tarafından imzalanıp BİDEB’e ulaştırılacaktır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme