İzleme

Türkçe

Ödeme

Davet edilen bilim insanının Türkiye’ye geliş-dönüş yol masrafları karşılanabilir. Ayrıca, 4 haftaya kadar olan ziyaretlerde konuk bilim insanına gündelik ödenebilir. Uzun süreli (3–12 ay arası) ziyaretlerde konuk bilim insanının aylık yaşam giderlerine katkıda bulunmak üzere aylık en fazla 3.000,00 ABD Doları karşılığı TL destek verilebilir. Destek miktarları BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenir; uygun görülmesi ve talep edilmesi durumunda ise sağlık sigortası giderleri de kısmi olarak ödenebilir.

Destek süresi en çok toplam 12 aydır.

İzleme Formları

Bursiyerler her dönem başında enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş sınıfını ve bölümünü gösteren öğrenci belgesinin aslını ve o dönem alacağı dersleri gösteren belgeyi, dönem sonunda ise ağırlıklı not ortalamalarını gösteren belgenin (transkript) aslını, en geç Güz dönemi için Mart ayının, Bahar dönemi için Ekim ayının ilk 2 haftası içerisinde BİDEB’e iletmekle yükümlüdür.

Yükümlülükler

  1. Değerlendirme sonuçlarının açıklandığının TÜBİTAK web sayfasında duyurulmasını takip eden en çok bir yıl içinde ve her hâlükârda lisans öğrenimlerini bitirmeden sonuç raporunu, harcama belgelerini ve varsa demirbaş kaydını sisteme yüklemek.

Yükümlülükler

Rapor verme ve TÜBİTAK desteğini belirtme yükümlülükleri:
1) Bursiyer yurt dışı eğitimi sırasında aşağıdaki belgeleri süresi içinde düzenli olarak
BİDEB’e göndermeli veya e-BİDEB izleme sistemine yüklemelidir.
a) Her dönem başında öğrenci belgesi.
b) Ders döneminde ise her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamalarını gösteren belge
(transkript).
c) Her dönem sonunda yurt içindeki ve dışındaki doktora danışmanları tarafından
düzenlenen ve onaylanan ilerleme raporları.
ç) Burs süresinin bitiminden itibaren en geç 1 ay içinde çalışmaların sonuçlarını

Yükümlülükler

  1. Bursiyer, destek kararının açıklanmasından itibaren 12 ay içinde gerekli belgelerin asıllarını/onaylı suretlerini BİDEB’e ulaştırmak suretiyle bursunu başlatmakla yükümlüdür. 12 ay içerisinde kullanılmayan burs ve destekler için hak talep edilemez. Sağlık, doğal afet vb. mücbir sebepler ile GYK’nın kabul edeceği araştırmaya başlanmasını engelleyen benzeri nedenlerle bursu başlatma işlemini tamamlayamayanların durumu, GYK tarafından ayrıca değerlendirilir. Mazereti kabul edilenlerin burs başlatma süresi en çok 6 ay uzatılabilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme