TÜBİTAK İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç denetim (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu)

Madde 63 - İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.

İç denetçinin görevleri (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu)

Madde 64 - Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır. 

İç denetçi, aşağıda belirtilen  görevleri yerine getirir:

  1. Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin  yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
  2. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
  3. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
  4. İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
  5. Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
  6. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
  7. Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.

İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.

İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verilir.

5018 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine göre, Bilim Kurulu’nun 12.02.2005 tarih ve 128 sayılı toplantısında "TÜBİTAK İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönetmeliği" kabul edilerek kamu sektörünün ilk  İç Denetim Birimi kurulmuştur.

Barbaros ÖZBEY
İç Denetim Birimi Başkan V.

Bülend ÖZOĞLU, İç Denetçi 0312 2981052-1052
Adem KOÇ, İç Denetçi 0312 2981053-1053
Yunus KUBAT, İç Denetçi 0312 2981055-1055

Yunus Oğuzhan GÜNAY, İç Denetçi 0312 2981051-1051

 

Yönetici Asistanı
Tel: 0(312) 298 10 49
Tel: 0(312) 2981049 -1049
Faks:0(312) 427 74 66

 

Adres:
TÜBİTAK  İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Atatürk Bulvarı No: 221 06100 Kavaklıdere / ANKARA
Tel: 0(312) 427 74 66
Faks: 0(312) 427 74 66
E-Posta: icdenetim@tubitak.gov.tr