Sıkça Sorulan Sorular

-A +A

Öncelikli alanlar nelerdir?

Öncelikli alanlar; BİT, Enerji, Sağlık, Gıda, Makine İmalat, Otomotiv, Savunma, Uzay ve Su alanlarıdır.  Bu alanlar BTYK (Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu) tarafından belirlenmektedir. Bunlardan, BİT, Makine İmalat ve Otomotiv görece iyi olduğumuz ve hedef odaklı gelişimin istendiği; Enerji, Gıda, Sağlık, Uzay, Su ve Savunma alanları ise ihtiyaçların yüksek olduğu, ivme kazanılmasının istendiği alanlardır.

Öncelikli alanlarda proje sunabilmek için ne yapılmalıdır?

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge destek programı kapsamında proje sunabilmek için, proje konusuna ait alanda, açık (başvuru süresi dolmamış) bir çağrı bulunması gerekir.  Açık çağrılara, burada yer alan “Açık Çağrılar” menü seçeneği ile erişilebilir.

Çağrı konuları nasıl belirlenir?

Çağrı konuları, öncelikli alanlara ilişkin oluşturulmuş kurulların yaptığı bir dizi çalışma ile sistematik bir şekilde belirlenir. Çağrı hazırlama süreçlerinde ve kurullarında, üniversite, özel sektör, kamu, STK ve konuya ilişkin diğer uzmanlar yer almaktadır.

Bu programın diğer programlardan temel farkları nelerdir?

Bu program özel sektör kuruluşlarının ülke ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu çerçevede hangi konularda ne tip projelerin destekleneceği ilan edilerek duyurulmakta ve proje başvuruları çağrılarda belirlenen kapsama göre değerlendirilmektedir.

Programda sabit destek oranları KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, büyük ölçekli kuruluşlar için %60 olarak belirlenmiştir. Ayrıca kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanır. Projeler için desteklenebilecek bütçe ve süre sınırları çağrı duyurusunda açıklanır. Sabit destek oranlarının yüksek olması, genel gider desteği ve proje limitlerindeki uygulamalar bağlamında avantajlı bir program niteliğindedir."

Proje başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

"Başvuru için, öncelikle projenin ilgili olduğu konuda açık bir çağrı bulunması gerekir. Çağrı duyurusunda proje başvuru tarih aralığı belirtilmektedir.

Başvurular, PRODİS uygulaması üzerinden elektronik olarak alınmaktadır. Öncelikle PRODİS üzerinden, kuruluş kaydı yapılması ve ön kayıt işlemi gereklidir. Ön kayıtın tamamlanmasının ardından proje bilgileri girilerek, proje önerisi elektronik ortamda gönderilir.  Proje önerisi ayrıca matbu olarak gönderilmez."

Başvurular nasıl değerlendirilir?

Proje başvuruları çağrının kapanması ile birlikte eş zamanlı olarak işleme alınır.  İlk olarak, çağrıya ilişkin oluşturulmuş özel bir kurul tarafından (ÇPDK) ön incelemeye alınır.  Ön inceleme sonucunda değerlendirme sürecinin devam etmesi uygun görülen projeler, hakem değerlendirme aşamasına geçer. Uygun görülmeyen projeler RET önerisi ile kurulun bağlı olduğu Teknoloji Grup Yürütme Komitesine gönderilir. Hakem değerlendirmesi sonrası projeler yine eş zamanlı çağrıya özel oluşturulmuş ÇPDK veya Panel tarafından puanlanarak sıralanır. Tüm projelerin puanlanması tamamlandıktan sonra ilgili kurul ve komite tarafından çağrı değerlendirmesi yapılır.  Bu değerlendirmeler sonrasında, TÜBİTAK sonuçları her kuruluşun kendi başvuru ekranı üzerinden açıklar ve yazılı olarak bildirir.

Değerlendirme süresi ne kadardır?

Çağrıya gelen proje başvuru sayısına bağlı olmakla birlikte, 3 ile 4 ay arasında sonuçların açıklanması hedeflenmektedir.

Ortaklı başvuru nasıl yapılır?

Ortaklı projelerde, ortaklardan biri proje yürütücülüğünden sorumlu olur. Ön kayıt işlemleri ve proje önerisinin gönderilmesinde bu kuruluş yetkilidir.  Ancak ön kayıt aşamasında yetki alırken, TÜBİTAK’a sunulacak ön kayıt formunda, projede ortak olarak yer alacak kuruluşların da onayı (imzası) gerekir ve ekli evraklar, ortak kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’a iletilmek üzere yürütücü kuruluşa verilmelidir. Proje yürütücülüğünden sorumlu kuruluş, ön kayıt formu ve tüm ortaklara ilişkin ekli evrakları TÜBİTAK’a sunar.

Aynı anda birden fazla 1511 projesi yürütülebilir mi?

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe, bir kuruluş birden fazla 1511 projesi yürütebilir. Ancak kuruluşun, kendi kapasitesini ve proje hedefini dikkate alarak proje önerileri sunması beklenir.

%10 luk proje genel giderleri nasıl ödenir?

Dönem sonunda beyan edilen dönemsel giderin, kabul edilen kısmı %10 oranında artırılır ve destek kapsamı belirlenir. Bu destek kapsamı üzerinden, KOBİ için %75, Sanayi için %60 oranında destek miktarı ödenir.

Çağrı kapandıktan sonra başvuru yapmak mümkün müdür?

Çağrı duyurusunda belirtilen son tarih ve saat itibari ile çağrı sistem tarafından kapatılır ve yeni başvuru alınmaz. Ancak başvuru esnasında PRODİS kaynaklı bir sorun oluşmuş ise, başvurusunu tamamlayamayan firmalar dilekçe ile bu durumu TEYDEB'e sunmaları durumunda, yapılan teknik inceleme sonucunda, sistemsel hata sonucu başvurusunu tamamlayamadığı tespit edilen firmalara çağrı başvuru için tekrar açılır.

Proje başvurusu ön incelemede neden reddedilir?

"ÇPDK, çağrı kapsamında yapılan proje başvurularını ön incelemeye alır. Projelerin ön incelemesinde; çağrı konu ve kapsamı ile doğrudan ilgili görülmeyen veya proje konusu ile doğrudan ilgili en az lisans düzeyinde personeli bulunmayan projeler hakem ataması yapılmadan ret önerisi oluşturulur."

Desteklenen projelerin başlangıç tarihi değiştirilebilir mi?

Sözleşmenin kuruluş tarafından imzalanmasından önce, proje faaliyetleri, iş paketleri, bütçesi, gider kalemleri ve süresi değişmeksizin, sadece projenin başlangıç tarihinin ileri bir tarihe alınmasına yönelik talepler TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek uygun görülürse proje başlama tarihi en fazla destek karar yazısı tarihinin bulunduğu ayı takip eden ayın ilk gününe kadar ileriye alınarak yeni bir sözleşme hazırlanır.

Değerlendirme sonuçları firmalara nasıl duyuruluyor?

Karar sonuçları, desteklenmeye hak kazanamayan her bir proje için kuruluş veya sorumlu kuruluşa bildirilir. Desteklenmeye hak kazanan projeler için destek kapsamını belirten Destek Karar Yazısı ve imzalanıp TÜBİTAK'a iletilmesi gereken Proje Sözleşmesi kuruluş veya sorumlu kuruluşa iletilir.

Proje destek süreci nasıl işler?

Desteklenen projelerde firmalar önce projeyle ilgili harcamaları yapar, daha sona ilgili belgeleri ve dokümanları TÜBİTAK'a sunar. Projenin dönemsel gerçekleşen Ar-Ge faaliyetlerini ve harcamalarını içeren AGY311 üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra firmaya destek ödemesi yapılır. Bir takvim yılı, altışar aylık iki döneme bölünmüştür; I. dönem 01 Ocak - 30 Haziran, II. Dönem 01 Temmuz - 31 Aralık olarak belirlenmiştir. Destek ödemeleri için bu dönem aralıklarını kapsayan AGY311 Ar-Ge Yardımı İstek Formları en geç, gerçekleşme dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulur.