Yükümlülükler

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm
  1. TÜBİTAK tarafından destek verilecek etkinliklerde Düzenleme Kurulu Başkanı etkinlik koordinatörüdür. Etkinlik Koordinatörüne gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer alan “Taahhütname” Koordinatör tarafından imzalanıp BİDEB’ e ulaştırılacaktır.
  2. TÜBİTAK’tan kısmi katılım desteği istenecekse, 35 yaş ve altı katılımcılara kısmi katılım desteğinin verilebileceğinin etkinlik ilanında duyurulmuş olması zorunludur. Düzenleme Kurulu tarafından, etkinlikten yararlandırılacak genç araştırmacılar,  Üniversite/Kurum/Kuruluşlar arasında homojen dağılıma uygun olarak belirlenmelidir. Bu araştırmacıların listesi, TÜBİTAK tarafından bildirilen tarihlerde çevrimiçi olarak sisteme girilmek zorundadır. Aksi takdirde bu kalemden destek verilmez.
  3. Etkinlik Koordinatörü bu destekten yararlanarak etkinliğe katılanların adları ve kurumları ile desteğin kullanımına ilişkin görüşlerini ve etkinlik değerlendirmesini mümkün kılacak bilgileri içeren bir raporu ve desteklenen bilimsel etkinliklerin tüm basılı materyallerinden (Afiş, etkinlik programı, bildiri kitabı, özet kitabı, CD vb.) birer kopyayı, etkinliğin bitiş tarihinden itibaren 20 gün içinde izleme sistemine girmek ve aynı süre içerisinde BİDEB’e göndermekle yükümlüdür.
  4. Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderlerinin etkinliğin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi halinde karşılanacağının etkinliğe ait web sayfasında ve etkinlik ilanlarında duyurulması zorunludur.
  5. Düzenleme Kurulu tarafından etkinliğe katılmak isteyen katılımcıların belirlenmesi sırasında Üniversite/Kurum/Kuruluşlar arasında homojen dağılıma dikkat edilmesi gerekmektedir. Homojen dağılıma uygun olarak belirlenen katılımcı listesi, TÜBİTAK tarafından bildirilen tarihlerde çevrimiçi olarak sisteme girilmek zorundadır. Aksi takdirde bu kalemden destek verilmez.
  6. Etkinlik desteğinin kullanılması sırasında, Etkinlik Koordinatörü, Düzenleme Kurulu Üyeleri ile etkinlikte ücretli ders verecek ve/veya sunum yapacak olanların kendilerinin veya birinci derece akrabalarının sahibi, ortağı olduğu ticari işletmelerden alım yapılmayacaktır. Aksi takdirde verilen destek tutarı taahhütname hükümlerine göre TÜBİTAK’a iade edilecektir.
  7. TÜBİTAK tarafından sağlanan desteğin, etkinlikle ilgili her türlü duyuru ve yayında belirtilmesi zorunludur ancak TÜBİTAK logosu kullanılmayacaktır.
  8. Etkinliğin geçerli bir nedenle ertelenmesinin talep edildiği hallerde erteleme, Etkinlik Koordinatörünün başvurusu ve BİDEB onayı ile gerçekleşir. Erteleme süresi 6 ayı aşamaz. Etkinliğin herhangi bir sebeple yapılamaması nedeniyle iptal edilmesi halinde, durum 7 gün içerisinde TÜBİTAK’a bildirilir ve varsa ödenmiş bulunan destek miktarı 20 gün içerisinde TÜBİTAK hesabına iade edilir.
  9. Etkinlik kapsamında TÜBİTAK desteğinden yararlanılan konularda Bilim İnsan Destek Programları Başkanının yazılı onayı olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz ve verilen destek belirtilen amaç dışında kullanılamaz.
  10. Etkinlik Yürütücüsü, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerini (fatura, bilet, makbuz aslı vb.) etkinliğin bittiği tarihten sonraki 20 gün içinde izleme sistemine girmek ve BİDEB’e ibraz etmek zorundadır. Etkinliğe ait harcama belgelerinin 20 gün içerisinde hazırlanmadığı durumlarda, belirtilen süre içerisinde BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi ve BİDEB tarafından uygun bulunması halinde bu süre aşılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 6 ayı aşamaz.

Yükümlülüklere uyulmaması halinde, “Taahhütname” hükümleri uyarınca işlem yapılır.