Yükümlülükler

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm
 • TÜBİTAK tarafından destek verilecek etkinlikler için gönderilecek “destek onay belgesi” ekinde yer alan “Taahhütname”  Etkinlik Yürütücüsü tarafından imzalanıp BİDEB’ e ulaştırılacaktır.
 • Etkinlik Yürütücüsü katılımcıların imzasını taşıyan etkinlik katılımcı listesini BİDEB’e göndermekle yükümlüdür.
 • Etkinlik Yürütücüsü, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerini (fatura, bilet, makbuz aslı vb.) etkinliğin bittiği tarihten sonraki 20 gün içinde BİDEB’e ibraz etmek ve hesabını kapatmak zorundadır. Etkinliğe ait bildiri/özet kitabı basımının 20 gün içerisinde yapılamayacağı durumlarda, belirtilen süre içerisinde BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi ve BİDEB tarafından uygun bulunması halinde bu süre aşılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 1 yılı aşamaz.
 • Etkinlik yürütücüsü,  etkinlik değerlendirilmesini mümkün kılacak bilgileri içeren bir raporu etkinliğin bitiş tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde BİDEB’e göndermekle yükümlüdür.
 • Etkinlik Yürütücüsü, etkinliğin tüm basılı materyallerinin (Afiş, etkinlik programı, bildiri kitabı, özet kitabı, CD vb.) birer kopyasını BİDEB’e göndermekle yükümlüdür.
 • Etkinlik Yürütücüsü, program kapsamında yapılan etkinliklerde, duyurularda ve yayınlarda "Etkinlik TÜBİTAK desteklidir." ifadesini belirtmekle ve yayın örneğini BİDEB’e göndermekle yükümlüdür.
 • Etkinlik yürütücüsü etkinlik sırasında TÜBİTAK tarafından tanıtım sunumu yapılacak olması halinde tanıtım için uygun ortamı sağlamakla yükümlüdür.
 • Etkinliğin geçerli bir nedenle tarih ve yerinin değiştirilmesinin talep edildiği hallerde BİDEB'e başvurulması. Tarih ve yer değişikliği, BİDEB Grup Koordinatörü onayı ile gerçekleşir ve erteleme süresi 6 ayı geçemez.
 • Etkinliğin herhangi bir sebeple yapılamaması nedeniyle iptal edilmesi halinde, iptalin etkinlik tarihinden önce BİDEB'e bildirilmesi gerekir. Erteleme veya iptal halinde, varsa ödenmiş bulunan destek miktarı 20 gün içerisinde TÜBİTAK hesabına iade edilir.
 • Etkinliğin düzenlenmesinde TÜBİTAK desteğinden yararlanılan konularda Grup Koordinatörünün yazılı onayı olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz ve verilen destek belirtilen amaç dışında kullanılamaz.
 • Etkinlik desteğinin kullanılması sırasında Etkinlik Yürütücüsü ve Düzenleme Kurulu Üyeleri ile birinci derece akrabalarının sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu ticari işletmelerden alım yapılamaz.
 • Organizasyon ve ikram giderleri için yapılacak harcamaların piyasa fiyat araştırması yapılarak en uygun fiyattan satın alındığının beyan edilmesi ve etkinlik adı belirtilerek başvuru sahibi adına alınmış faturaların arkasının imzalanması gerekmektedir.
 • Etkinlik tamamlandıktan sonra, imzalı katılımcı listesindeki katılımcı sayısının beyan edilenden eksik olması durumunda destek bütçesinden aynı oranda kesinti yapılır. Katılımcı sayısının 500'ün altında olduğunun tespit edilmesi durumunda ise GYK kararıyla TÜBİTAK desteğinin tamamı iptal edilir. Varsa ödenmiş bulunan destek miktarı iptal bildirim tarihinden itibaren 20 gün içinde TÜBİTAK hesabına iade edilir.

 

Yükümlülüklere uyulmaması halinde, “Taahhütname” hükümleri uyarınca işlem yapılır.