Tanımlar

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm
Desteklenen Bilimsel Etkinlik Türlerine İlişkin Tanımlar: 
 
Üst düzeyde özgün bilimsel araştırmaların açıklandığı, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu aşağıda tanımlanan etkinlikler. (Çalıştay, kolokyum, kongre, seminer, sempozyum vb.)
 
Çalıştay (Workshop): Bir laboratuar çalışması veya pratik (yaparak) deneyim kazanılmasına vurgu yapılan bir seminer türüdür. Seminerden daha az katılımcısı ancak daha yoğun bir programı vardır. Laboratuar çalışması ders anlatma ve gösterim süreci sonunda öğretilen bir teknik veya kavramla ilgili bilgilerin teyit edilmesi ve ilk elden deneyim kazandırmak amacıyla düzenlenir. Genellikle küçük bir katılımcı kitlesini hedefler ve etkileşimin ve bilgi alışverişinin yoğun olduğu kısa süreli kurs, seminer veya bir dizi toplantıyı içerir. Katılımcıların eğitici denetiminde öğrendiği yeni becerileri uygulamasını amaçlayan bir formatı vardır.
 
Kolokyum: Bir grup araştırmacının bazı temalar eşliğinde belli bir alandaki ilerlemeyi gözden geçirmek için bir araya geldiği akademik toplantılardır. Konunun uzmanları bir konu hakkında sunum yaparlar ve konu hakkında sorulan sorulara cevap verirler.
 
Kongre: Belli bir mesleki, kültürel, dini veya başka bir gruba mensup bireylerin bir alandaki dikkate değer gelişmeleri ve ilerlemeleri tartışmak için düzenli olarak bir araya geldiği resmi toplantılardır. Kongreler genellikle herhangi bir alana özgü olarak çoğunlukla ulusal düzeyde senede bir, uluslararası düzeyde birkaç yılda bir düzenlenmektedir. Bir kongre genellikle birkaç gün sürer ve birçok eş zamanlı oturum içerir. Kongreler genellikle bir alandaki önde gelen kişilerin katılımıyla özel bir konuyu tartışmak için toplanır ve alanla ilgili çağrılı konuşmalar içerir.
 
Seminer: Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişilerin yönetimi altında gerçekleştirilen toplantılardır.
 
Sempozyum: Bir alandaki uzmanların akademik bir ortamda seçilen bir tartışma konusu hakkındaki görüş ve bakış açılarını sunmak için bir araya geldiği resmi toplantılardır. Sempozyum katılımcılarının azlığı nedeniyle küçük ölçekli bir konferans kabul edilebilir. Bir dinleyici kitlesi karşısında bir grup uzman seçilen konu hakkında konuşmalarını sunar ve ardından tartışmalar yapılır. Sempozyumun temel özelliği bir iki günde tamamlanması ve tek bir özel konu veya alanı kapsamasıdır.
 
Hakemli etkinlik: Bildiri kabulünün en az 2 (iki) hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapıldığı, hakemlerin “kör hakem (değerlendirdiği çalışmanın sahibinin kimliğini görmeyen)” olduğu ve etkinlik tanıtımında da bildiri kabul sürecinin “hakem değerlendirmesi” sonucunda yapıldığının belirtildiği etkinliktir. Etkinliğin Bilim Kurulunun bulunması, etkinliğin “hakemli” olduğu anlamına gelmemektedir. Hakemli etkinliğin ispatı için aşağıdaki unsurların bulunması gerekir:
a. Bildiri kabulünün en az 2 (iki) hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapıldığını gösteren bir tanıtım ibaresi.
b. Kongre tanıtımında bildiri kabul sürecinin “hakem değerlendirmesi”, “hakem değerlendirmesi sonucuna göre” (“peer review”, “blind review”, “according to reviewers (referees’)”) gibi ifadelerle hakem değerlendirmeleri sonucunda yapıldığını gösteren bir ibare.
 
 
Desteklenmeyen Etkinlik Türlerine İlişkin Tanımlar:
 
Kişisel Etkinlik: Kişinin kendi çabaları ve bağlantılarıyla düzenlenen, kurumsal veya kurum dışı herhangi bir desteği bulunmayan, öz geliri sadece kayıt ücretinden oluşan etkinliktir.
 
Kurumsal etkinlik: İşbirliği ve öncelikli alanlarla ilgili etkinlikler hariç, Etkinlik Bilim Kurulu üyelerinin ya da katılımcıların yurt içinden en fazla 3 farklı kurumdan geldiği etkinliktir.
 
 
Desteklenen Bilimsel Etkinlik Niteliklerine İlişkin Tanımlar:
 
Ulusal etkinlik: Etkinlik Düzenleme Kurulu; kurumların ve ülkenin kaynaklarını etkinlik yararına harekete geçirebilecek yetkinlikte, Etkinlik Bilim Kurulu ise; ülke çapındaki konu ile ilgili kurumların önemli kısmını temsil eder nitelikte olan ve konuşmacı/katılımcı sayısı yüksek, program ve içerdiği faaliyetler bakımından bilime katkı sağlama potansiyeli yüksek etkinliktir.
 
Uluslararası etkinlik: Katılımcıların ülkeler bazında dengeli bir dağılımının olduğu ve ilke olarak her defasında farklı bir ülkede* düzenlenen etkinliktir.
 
Uluslararası katılımlı ulusal etkinlik: Uluslararası etkinlik tanımı dışında kalan, ulusal etkinlik niteliğine sahip, konuşmacıların bir bölümü ile konuşmacılar dışındaki katılımcıların en az %10’unun yurt dışından olduğu yurt içinde düzenlenen etkinliktir.
 
 
*Çalıştaylar için her seferinde farklı bir ülkede düzenlenme şartı aranmaz.