Önemli Hususlar ve Tanımlar

-A +A

ÖNEMLİ HUSUSLAR

 • Sonucu açıklanan başvuruların durumu e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden kontrol edilmelidir.
 • Ödemeler etkinlik tamamlandıktan sonra istenen tüm belgeler ve taahhütnamenin BİDEB’ e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra, etkinlik yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına aktarılarak yapılmaktadır.
 • Ön ödeme talep edilmesi halinde, taahhütnamenin etkinliğin başlamasına 3 ay veya daha az bir süre kala BİDEB’e ulaştırılması sonrası, kararlaştırılan desteğin etkinlik yürütücüsü koordinasyon ücreti dışında kalan miktarın en fazla % 80’i etkinlik yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına ön ödeme şeklinde aktarılır.
 • Desteklenen etkinlik tamamlandıktan sonra, imzalı katılımcı listesindeki katılımcı sayısının 500 kişinin altında kalmaması koşuluyla, beyan edilenden eksik olması durumunda destek bütçesinden aynı oranda kesinti yapılır.

Destek verilecek etkinlikler

 • Uluslararası etkinlik
 • Uluslararası katılımlı ulusal etkinlik

Desteklenmeyen etkinlikler

 • Kurumsal Etkinlikler
 • Kişisel Etkinlikler
 • Eğitim Etkinlikleri
 • Çalıştaylar

TANIMLAR

 • Başkan: TÜBİTAK Başkanı’nı,
 • BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nı,
 • Bildiri: Orijinal bir konuyu bilimsel bir çerçevede ele alarak yeni tezler ortaya koyma amacını taşıyan, yazılı metne bağlı kalarak yapılan sözlü anlatımı,
 • Kongre/Konferans: Belirli bir bilim dalında ya da bilim dallarında yapılan özgün araştırmaların, araştırmayı yapan kişilerce diğer bilim insanlarına sunulması amacıyla yapılan tartışmalı toplantıları,
 • Sempozyum: Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı etkinlikleri,.
 • Kolokyum: Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya gelerek, konunun bir bilim insanı veya ekip tarafından sunulması ve tartışılması şeklinde yapılan etkinlikleri,
 • Çağrı Duyurusu: Çağrı konusu, kapsamı, başvuru koşulları, süresi, destek miktarı ve çağrı takvimi ile çağrıya özel hususları tanımlayan ilan metni ve eklerini,
 • Danışman: Burs/destek/etkinlik başvurularını değerlendirmek, görüş bildirmek veya Kurullara yardımcı olmak üzere BİDEB tarafından görevlendirilen alanında uzman kişileri,
 • Danışma Kurulu: Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığında oluşturulan komitelere, yürütülen programların geliştirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, panel ve jürilerin oluşturulması, başvuruların değerlendirilmesi gibi konularda yardımcı olmak ve görüş oluşturmak üzere TÜBİTAK Başkanı tarafından atanan konularında uzman kişilerden oluşan kurulu,
 • Destek: Yurt içinde bilimsel etkinlikler düzenlenip yürütülmesi amacıyla kişilere, gruplara ve/veya meslek kuruluşlarına Kurumca verilen maddi desteği,
 • Destek onay yazısı: BİDEB tarafından verilen ve etkinlik yürütücüsünün BİDEB tarafından desteklendiğini belirten belgeyi,
 • Panelist: BİDEB tarafından yürütülen burs ve destek başvurularının değerlendirilmesi toplantısında görüş bildirmek üzere görevlendirilen alanında uzman kişileri,
 • Etkinlik: İlgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen bilimsel kurs ve seminerler ile bilimsel araştırmaların sunulduğu, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu, kongre, sempozyum, çalıştay, kolokyum vb. etkinlikleri,
 • Etkinlik Bilim Kurulu: İlgili alan akademisyenlerinden oluşan ve etkinliğe ait bilimsel süreçleri yürüten bilim insanlarından oluşan kurulu,
 • Etkinlik Düzenleme Kurulu: Etkinliğin bilimsel süreçleri dışındaki hazırlık ve uygulama süreçlerinden sorumlu kişilerden oluşan kurulu,
 • Etkinlik programı: Etkinlikte sunulacak bildiri/poster isimleri, eğitimci/konuşmacı adları, ders/sunum saat ve günleri ve diğer tüm aktivitelerin ayrıntılı bir şekilde sunulduğu belgeyi,
 • Etkinlik yürütücüsü: İlgili bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve etkinlik hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, etkinliğin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, program taahhütnamesini imzalayan bilim insanını,
 • Grup: BİDEB’ in sorumlu olduğu bilimsel ve teknolojik alanlardaki araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini teşvik edecek ve destekleyecek sistemleri geliştirmek ve uygulamak üzere kurulan birimleri,
 • Grup Koordinatörü: Grup yöneticisini,
 • Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulunu,
 • Hakemli etkinlik: Bildiri kabulünün hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapıldığı ve etkinlik tanıtımında bildiri kabul sürecinin “hakem değerlendirmesi” sonucunda yapıldığının belirtildiği etkinliği,
 • Katılımcı: Bilimsel etkinliğe ücretli veya ücretsiz katılım için kayıt yaptırmış ve etkinliğe katılmış kişiyi,
 • Kişisel etkinlik: Kişinin kendi çabaları ve bağlantılarıyla düzenlenen, kurumsal veya kurum dışı herhangi bir desteği bulunmayan, öz geliri sadece kayıt ücretinden oluşan etkinliği,
 • Kurum: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu (TÜBİTAK),
 • Kurumsal etkinlik: İşbirliği ve öncelikli alanlarla İlgili etkinlikler hariç, Etkinlik Düzenleme Kurulu üyelerinin veya Etkinlik Bilim Kurulu üyelerinin veya katılımcıların yurt içinden en fazla 3 farklı kurumdan geldiği etkinlikleri,
 • Program: 278 sayılı Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla usulüne uygun olarak düzenlenip yürütülen burs ve destek programlarını,
 • Taahhütname: Bursiyerin/destekten yararlanan kişinin program mevzuatında belirlenen kurallara ve yükümlülüklere uyacağına ilişkin imzalı beyanı,
 • Ulusal etkinlik: Etkinlik Düzenleme Kurulu; kurumların ve ülkenin kaynaklarını etkinlik yararına harekete geçirebilecek yetkinlikte, Etkinlik Bilim Kurulu ise; ülke çapındaki konu ile ilgili kurumların önemli kısmını temsil eder nitelikte olan ve konuşmacı/katılımcı sayısı yüksek, program ve içerdiği faaliyetler bakımından bilime katkı sağlama potansiyeli yüksek etkinlikleri,
 • Uluslararası Düzenleme Kurulu: T.C. vatandaşı olmayan, etkinliğin hazırlık ve uygulama süreçlerinden sorumlu kişilerden oluşan kurulu,
 • Uluslararası etkinlik: Katılımcıların ülkeler bazında dengeli bir dağılımının olduğu ve ilke olarak her defasında farklı bir ülkede düzenlenen etkinlikleri,
 • Uluslararası katılımlı ulusal etkinlik: Uluslararası etkinlik tanımı dışında kalan, ulusal etkinlik niteliğine sahip, konuşmacıların bir bölümü ile konuşmacılar dışındaki katılımcıların en az %10’unun yurt dışından olduğu yurt içinde düzenlenen etkinlikleri,

ifade eder.

 

Web sayfası güncelleme tarihi : 10.01.2018