Yükümlülükler

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Program kapsamında desteklenen Etkinlik Yürütücüleri aşağıda belirlenen yükümlülüklere uymak zorundadır:

a) Destek onay belgesi ekinde yer alan taahhütnamenin Etkinlik Yürütücüsü tarafından imzalanarak BİDEB’e ulaştırılması.

b) Katılımcıların imzasını taşıyan etkinlik katılımcı listesinin BİDEB’e ulaştırılması.

c) Etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin (fatura, bilet, makbuz aslı vb.) etkinliğin bittiği tarihten sonraki 20 gün içinde BİDEB’e ulaştırılması. Etkinliğe ait bildiri/özet kitabı basımının 20 gün içerisinde yapılamayacağı durumlarda, belirtilen süre içerisinde BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi ve BİDEB tarafından uygun bulunması halinde bu süre uzatılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 1 yılı geçemez.

ç) Etkinliğin değerlendirilmesini mümkün kılacak bir raporun, etkinliğin bitiş tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde BİDEB’e ulaştırılması.

d) Etkinlik materyallerinin afiş, etkinlik programı, bildiri kitabı, özet kitabı, CD vb. birer kopyasının BİDEB’e ulaştırılması.

e) Program kapsamında yapılan etkinliklerde, program, duyuru ve yayınlarda TÜBİTAK desteğinin “Etkinlik, TÜBİTAK desteklidir.” şeklinde belirtilmesi gerekir. TÜBİTAK logosu kullanılamaz.

f) Etkinliğin geçerli bir nedenle tarih ve yerinin değiştirilmesinin talep edildiği hallerde tarih ve yer değişikliği Grup Koordinatörü onayı ile gerçekleşir ve erteleme süresi 6 ayı geçemez.

g) Etkinliğin iptal edilmesi halinde, iptalin etkinlik tarihinden önce BİDEB’e bildirilmesi.

ğ) Etkinliğin düzenlenmesinde TÜBİTAK desteğinden yararlanılan konularda Grup Koordinatörünün yazılı onayı olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaması ve verilen desteğin belirtilen amaç dışında kullanılamaması.

h) Etkinlik desteğinin kullanılması sırasında Etkinlik Yürütücüsü ve Etkinlik Düzenleme Kurulu Üyeleri ile birinci derece akrabalarının sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu ticari işletmelerden alım yapılmaması.

ı) Organizasyon ve ikram giderleri için yapılacak harcamaların piyasa fiyat araştırması yapılarak en uygun fiyattan satın alındığının beyan edilmesi ve etkinlik adı belirtilerek başvuru sahibi adına alınmış faturaların arkasının imzalanması gerekmektedir.

i) Etkinlik tamamlandıktan sonra, imzalı katılımcı listesindeki katılımcı sayısının beyan edilenden eksik olması durumunda destek bütçesinden aynı oranda kesinti yapılır. Çalıştaylar hariç katılımcı sayısının 100'ün altında olduğunun tespit edilmesi durumunda ise TÜBİTAK desteğinin tamamı iptal edilir.

 

Yükümlülüklere uyulmaması halinde, “Taahhütname” hükümleri uyarınca işlem yapılır.