Önemli Hususlar

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir),
 • Başvuru formunun Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayımlar hariç),
 • Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının tam olması,
 • Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların olması, sarf malzemeleri içinse ana kalemler bazında liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur.),
 • Bu proje önerisi ile daha önce başvuruda bulunuldu ise Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu’nun doldurulması,
 • Proje yürütücüsü, araştırmacılar, öneren kuruluş ve destekleyen diğer kuruluş yetkilisi imzalarının tam ve orjinal olması, imzaların mavi renkli kalemle atılması,
 • Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde rektör veya yetki verdiği rektör yardımcısı, üniversitelere bağlı olmayan araştırma enstitülerinde enstitü müdürü ve üniversitelere bağlı olmayan araştırma hastanelerinde başhekimin imzasının olması,
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için "Projelerde Görev Alabilme Limitleri" nin aşılmamış olması,
 • Aynı/benzer proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve panel değerlendirmesi sonucunda projenin desteklenmesi uygun bulunmadı ise; elektronik başvuru sistemine girilmesi gereken bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu”nun, eksik olmaması ve panel raporunda belirtilen değişiklikleri/düzeltmeleri içermesi,
 • Proje başvurusu sonuçlanmadan aynı proje önerisi ile başka bir programa başvuru yapılmaması (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.),
 • Projede yer alan metinsel ifadelerin, daha önce Kurumumuza sunulmuş olan (sonuçlanan/yürürlükte olan projeler dahil) projelerde yer alan ifadelerle büyük ölçüde benzerlik içermemesi,
 • Projenin yurt dışı alan çalışması olmaması,
 • Proje ekibinde yer alan kişilerin benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış olmaması,
 • Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olması,
 • Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olmaması,
 • Literatür özetinin ham liste olarak verilmemiş olması, literatür referansı verilerek tartışılmış olması,literatür özetinde verilen referansların metin ile ilişkilendirilmiş olması,
 • Projenin Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi, gerektirmesi halinde alınacak belgenin istenilen kriterlere uygun olması, başvuruda gerekli olmadığı beyan edilen ancak ilgili Grup tarafından belgenin gerekliliğine karar verilen projeler bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edildiğinden Etik Kurul/Yasal İzin Belgesinin gerekli olup olmadığına ilişkin kararın alınmasında yeterince titizlik gösterilmesi,
 • TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinde çalışan kişilerin yürütücü/araştırmacı olarak proje ekibinde yer almaması.