Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

DESTEKLEME YÖNTEMİ

Başvurular, BİDEB tarafından şekil yönünden incelenip tasnif edilir. Eksik belge ile yapılan ve başvuru koşullarını taşımayan adaylara ait başvurular işleme konulmaz. 

Başvurular, konunun uzmanlarından oluşturulan jüri/panel/danışmanlar tarafından bilimsel olarak değerlendirilir. Desteklenecek adayların tespiti için gerek duyulursa mülakat yapılır. Adaylar aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilir.

Değerlendirme Yöntemi

Desteklenecek bilimsel etkinliklerin tespitinde, başvuru formunda ve eklerinde belirtilen amaç, beklenen katılımcı sayısı ile katılımcıların üniversite ve kurum/kuruluşlara göre dağılımı, eğitimde görev alacak öğretim üyeleri ve üniversiteleri, verilmesi planlanan dersler, eğitimler, taslak bütçe göz önünde bulundurulur. Yapılan ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını sağladığı belirlenen etkinlik başvuruları bilimsel saygınlık / yetkinlik / yapılabilirlik / yaygın etki kriterleri bakımından bilimsel değerlendirmeye tabi tutulur.

Değerlendirme Yöntemi

Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılacak bilim insanlarına verilecek destek tutarı, BİDEB tarafından oluşturulan ve Kurum Başkanı tarafından onaylanan Komisyonlarca veya BİDEB’ce oluşturulan Jüri/Panel/Danışman görüşlerine göre belirlenir ve Başkanlık oluruna sunulur. 

Yapılacak incelemede;

İzleme ve Sonuçlandırma

Projenin izlenmesi

(1)  Projenin,  başvuruda belirtilen faaliyetler ile  bu Esaslara  uygun olarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği; TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak TTO tarafından hazırlanan dönemsel  TTO  faaliyet raporları ile  izlenir. Gerektiğinde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılır.

(2) Faaliyet raporu dönemleri 6 aylık olmak üzere sözleşmede belirlenir. Faaliyet Raporları proje yürütücüsü tarafından sözleşmede belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a gönderilir.

Yöntem

Proje öneri bilgilerinin değerlendirilmesi

(1) Proje öneri bilgileri; Yürütme Komitesi tarafından değerlendirilir.

(2) Değerlendirme sürecinde gerekli görüldüğü hallerde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılabilir. Ayrıca, proje ile ilgili görüşme yapmak üzere başvuru yapan Kuruluş(lar) davet edilebilir.

(3) Yürütme Komitesi proje öneri bilgileri çerçevesinde aşağıda belirtilen ölçütleri dikkate alarak projeleri değerlendirir ve uygun bulduğu projeleri puanlandırarak sıralama yapar. Ölçütler şunlardır:

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme