Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

DESTEKLEME YÖNTEMİ

Başvurular, BİDEB tarafından şekil yönünden incelenip tasnif edilir. Eksik belge ile yapılan ve başvuru koşullarını taşımayan adaylara ait başvurular işleme konulmaz. 

Başvurular, konunun uzmanlarından oluşturulan jüri/panel/danışmanlar tarafından bilimsel olarak değerlendirilir. Desteklenecek adayların tespiti için gerek duyulursa mülakat yapılır. Adaylar aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilir.

İzleme ve Sonuçlandırma

Projenin izlenmesi

(1)  Projenin,  başvuruda belirtilen faaliyetler ile  bu Esaslara  uygun olarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği; TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak TTO tarafından hazırlanan dönemsel  TTO  faaliyet raporları ile  izlenir. Gerektiğinde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılır.

(2) Faaliyet raporu dönemleri 6 aylık olmak üzere sözleşmede belirlenir. Faaliyet Raporları proje yürütücüsü tarafından sözleşmede belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a gönderilir.

Yöntem

Proje öneri bilgilerinin değerlendirilmesi

(1) Proje öneri bilgileri; Yürütme Komitesi tarafından değerlendirilir.

(2) Değerlendirme sürecinde gerekli görüldüğü hallerde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılabilir. Ayrıca, proje ile ilgili görüşme yapmak üzere başvuru yapan Kuruluş(lar) davet edilebilir.

(3) Yürütme Komitesi proje öneri bilgileri çerçevesinde aşağıda belirtilen ölçütleri dikkate alarak projeleri değerlendirir ve uygun bulduğu projeleri puanlandırarak sıralama yapar. Ölçütler şunlardır:

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme