Yükümlülükler

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Bursiyerler, kendilerinin ve beraber çalıştıkları bilim insanlarının onayını taşıyan ve 6 ayda bir düzenlenen gelişme raporlarıyla izlenir. Gelişme raporları BİDEB Başkanlığı’nın görevlendirdiği izleyiciler tarafından değerlendirilir. Bursun devamı gelişme raporunun düzenli verilmesine ve BİDEB Grup Yürütme Kurulu’nun onayına bağlıdır. Gelişme raporlarının verilmemesi veya yeterli bulunmaması halinde bursun devam edip etmeyeceğine BİDEB Grup Yürütme Kurulu tarafından karar verilir.

 • Bursun başlama tarihi, bursiyerin birlikte çalıştığı danışmanın bildirdiği tarihtir. Bursiyer bu tarihi baz alarak her 6 ayda bir gelişme raporu vermekle yükümlüdür. 
 • Gelişme raporlarının belirtilen tarihleri izleyen en geç 10 gün içerisinde, sonuç raporunun ise araştırma bitiş tarihini izleyen en geç 1 ay içerisinde gönderilmesi gerekmektedir
 • Program yürütücüsü raporu şekilsel olarak inceler ve uygun raporu izleme danışmanına gönderir.
 • İzleme danışmanı elektronik olarak formu alır ve rapor hakkında görüşlerini gelişme raporu değerlendirme formunu doldurarak program yürütücüsüne bildirir.
 • Değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan rapor için revizyon istenir. Revizyon da kabul görmez ise bursiyerin bursu durdurulur.
 • Gelişme raporları kabul edilen bursiyerlere bilgi verilmez. Bursiyer raporunun kabul olduğunu kendisine bir geri bildirim yapılmadığında anlamalıdır. Bir sorun var ise kendisine e-mail ya da telefonla bilgi verilir. 
 • Bursiyer, bu program çerçevesinde desteklendiği süre içinde başka kaynaktan aldığı her türlü burs veya mali desteği, bu desteğin başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde BİDEB'e bildirmekle yükümlüdür. Bursiyerin başka bir yerden maddi destek alması durumunda kendisine yapılacak ödeme BİDEB Grup Yürütme Kurulu'nca ayrıca belirlenir veya başka yerden alınan burs miktarına göre bursiyerin Kuruma geri ödeme yapması istenir.
 • Bursiyerin süresi bitmeden çalışmalarını sonlandırmak istemesi durumunda, kendisinin veya ilgili danışmanın bu durumu Kurum’a en az 15 gün önce bildirmesi gerekmektedir. Bursiyere, araştırma programından ayrıldığı aydan sonra burs ödemesi yapılmaz. Fazladan ödeme yapılmış ise bursiyer bu miktarı Kuruma geri ödemekle yükümlüdür.
 • Bursiyerler, program kapsamında desteklendikleri süre boyunca araştırmalarını tam zamanlı olarak sürdürmek zorundadırlar. Bursiyer, görevinden kısa veya uzun süreli olarak ayrıldığını ve ayrılış süresini BİDEB’e söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen en geç 10 (on) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Her yıl için bir kez olmak koşuluyla 15 günü aşmayan süreli görevden ayrılışlar ödemeyi aksatmaz. Daha uzun süreli ayrılışlarda durum BİDEB Grup Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir; gerekli görülürse Başkanlık onayı ile burs geçici olarak durdurulur veya kesilir. Fazladan yapılmış ödeme varsa bursiyer bu miktarı kuruma geri ödemekle yükümlüdür.
 • Herhangi bir koşulda bursun dondurulmasının talep edilmesi ve çalışmaya ara verilmesi BİDEB Grup Yürütme Kurulu kararı ile mümkündür. Kurul kararı olmadan araştırmanın bırakılması veya ara verilmesi halinde BİDEB Grup Yürütme Kurulu tarafından burs iptal edilebilir.
 • TÜBİTAK’tan Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu alan bursiyerler, aynı anda TÜBİTAK’ın diğer programlarından burs alamaz. Bu kurala aykırı davranılması durumunda bursun tamamı taahhütname hükümlerine göre faizi ile birlikte geri alınır.