Bursların Başlatılması

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Bursiyerlerin kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde çalışmalarına başlamaları gerekmektedir. Bursiyer hak etmiş olduğu bursu başlatabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin asılları ya da onaylı kopyaları evrak sırasına göre dosyalanmış şekilde TÜBİTAK BİDEB’e gönderilmelidir.

 1. Başvuru formu (Sistemde elektronik başvuru ekranında doldurulan formdur. Başvuru onaylandıktan sonra çıktısı alınmalı ve saklanmalıdır. Başvurunun kabul edilmesi halinde diğer belgelerle kurumumuza teslim edilmelidir.),  
 2. TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış özgeçmiş (Farklı bir formatta hazırlanan CV kabul edilmemektedir.),
 3. TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış adayın amaçlarını, konu üzerindeki deneyim ve birikimini ve  araştırma ile ilgili açıklamaları içeren ayrıntılı araştırma önerisi (Program web sayfasından indirilmelidir. Aday ve Türkiye’de birlikte çalışacağı akademik danışman tarafından imzalanmalıdır. Farklı bir formatta hazırlanmış araştırma önerisi kabul edilmemektedir.), 
 4. Türkiye'deki bir üniversite veya araştırma kurumunun en üst otoritesinden alınan, araştırma süresince adaya sağlanacak olanakları somut olarak belirten davet yazısı (Başvuru sırasında mevcut değilse daha sonra sunulabilir, bu belge sunulmadan burs başlatılamaz). Üniversiteler için Rektör veya rektör yardımcısı, Araştırma Enstitüleri için Enstitü Müdürü veya Enstitü Müdür Yardımcısı. Kabul mektubunun imzalı hali ile sisteme yüklenmelidir.)
 5. Adayın Türkiye’de birlikte çalışacağı akademik danışmanın planlanan çalışmaya ilişkin görüşlerini açıklayan yazısı (İmzalı olmalı ve bu hali ile sisteme yüklenmelidir.),
 6. Adayı davet eden kişinin özgeçmişi ve yayın listesi,
 7. Dil belgesi (Araştırmanın yapılacağı dile ilişkin uluslararası geçerli bir dil sınavı sertifikası veya üniversite eğitim dili araştırmada kullanılan dil ile aynı olan adayların kurumlarının ilgili birimlerinden alacakları eğitim dilini belirten resmi yazı veya adayın Türkiye’de birlikte çalışacağı akademik danışmanından alacağı dil yeterlilik yazısı gerekmektedir.),
 8. Adayın lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri ve başarı durumunu gösteren not belgelerinin (transkriptler) Türkçe veya İngilizce onaylı kopyaları,
 9. Aday doktora öğrencisi ise, yurt dışında doktora öğrencisi olarak kayıtlı olduğunu belirten resmi belgenin aslı veya Türkçe/İngilizce onaylı tercümesi, (Belgenin başvuru tarihinden önceki son üç ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Ayrıca burs almaya hak kazanan kişilerin bursunu başlatacakları zaman bu belgeyi güncel tarihli olarak alıp BİDEB’e göndermeleri gerekmektedir.),
 10. Aday çalışıyor ise kendi üniversitesi veya kurumundan alınmış izin belgesi,
 11. Doktora sonrası çalışmalar yapacak adayın doktora diplomasının onaylı fotokopisi (Kopyaların Türkçe/İngilizce onaylı tercümesi)
 12. Pasaportun kimlik kısmının fotokopisi,
 13. İki adet referans mektubu (Adayın Türkiye’de birlikte çalışacağı akademik danışmanı dışındaki kişilerce yazılması ve ıslak imzalı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.), 
 14. Gerekli ise ilgili Etik Kurul Belgesi (Başvuru sırasında mevcut değilse daha sonra sunulabilir. Bu belge sunulmadan burs başlatılamaz.).
 15. Bursiyer adına Türkiye’de herhangi bir bankada TL  hesabı açıldığını bildiren ve üzerinde IBAN bilgisi olan banka yazısı,
 16. Bursiyer ve Türkiye'de  ki danışman tarafından imzalanan Taahhütname (”Letter of commitment” kabul mektubunun ekinde gönderilmektedir.),
 17. Bursiyerin araştırmaya başladığı tarihleri gösterir danışman tarafından hazırlanıp imzalanmış başlama yazısı.