Yükümlülükler

-A +A

Rapor verme ve TÜBİTAK desteğini belirtme yükümlülükleri:
1) Bursiyer yurt dışı eğitimi sırasında aşağıdaki belgeleri süresi içinde düzenli olarak
BİDEB’e göndermeli veya e-BİDEB izleme sistemine yüklemelidir.
a) Her dönem başında öğrenci belgesi.
b) Ders döneminde ise her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamalarını gösteren belge
(transkript).
c) Her dönem sonunda yurt içindeki ve dışındaki doktora danışmanları tarafından
düzenlenen ve onaylanan ilerleme raporları.
ç) Burs süresinin bitiminden itibaren en geç 1 ay içinde çalışmaların sonuçlarını
kapsayan yurt içindeki ve yurt dışındaki danışmanları tarafından onaylı sonuç raporu,
yayınlarının listesi ve rapor formları.
2) BİDEB gerek gördüğü takdirde bursiyerlerin transkriptlerini ve ilerleme raporlarını
değerlendirmek için danışman görevlendirebilir.
3) Program kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TÜBİTAK
desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin BİDEB’e gönderilmesi gerekir.
4) Bursiyer doktora diplomalarının, tez savunma tutanağının ve tez özetinin bir
kopyasını Kuruma vermek ve tezinde TÜBİTAK desteğini belirtmek zorundadır.
b) Doktora eğitimini tamamlama yükümlülüğü: Bursiyer, doktora öğrenimini
Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla
Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelikte belirtilen azami bitirme
süresi içerisinde tamamlamakla yükümlüdür.
c) Geri ödeme yükümlülükleri:
1) Bursiyer kendisine tahsis edilen bursu, Kurum’un bilgisi dışında veya Kurum’ca
kabul edilmeyen başka bir yerde ve başka bir bilim dalında kullanamaz.
2) Bursiyer, eğitimini verilen destek süresinden önce tamamlaması halinde, peşin
ödenen bursun bu süreye isabet eden kısmını TÜBİTAK hesabına iade eder. Eğitimini
tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmeyen, doktora öğrenimini azami bitirme süresi
içerisinde tamamlayamayan ya da çalışmasını verilen destek süresinden önce
tamamlamasına rağmen, peşin ödenen bursun bu süreye isabet eden kısmını TÜBİTAK
hesabına iade etmeyen bursiyerlerin kendisi için yapılmış olan tüm ödemeler GYK kararı ile geri alınır.
3) Ödemeler, “Yüklenme Senedi ve Müteselsil Kefalet Senedi” hükümlerine göre,
fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları aynı döviz cinsinden ve en son ödemenin yapıldığı
tarihten itibaren kamu bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıl vadeli döviz tevdiat
hesaplarına uygulanan azami faizi ile Türk Lirası cinsinden yapılmış olanlar da kanuni faizi ile birlikte geri alınır.

ç) Başka yerden destek alan bursiyerin yükümlülükleri:
1) Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan maddi destek alıyorsa
başvuru esnasında, daha sonra destek almaya başlaması halinde desteği almaya başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde TÜBİTAK'a bilgi vermekle yükümlüdür.
2) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir kuruluştan maddi destek alan bursiyere
verilecek aylık burs miktarı GYK tarafından ayrıca belirlenir.
3) Bu programdan yararlanan bursiyerler aynı anda TÜBİTAK’ın diğer
programlarından burs ve desteklediği projelerden mali destek, telif, maaş, v.b. alamaz. Aksi tespit edildiği takdirde, bursiyer aldığı bursun tamamını fiilen döviz cinsinden yapılmış
olanları aynı döviz cinsinden ve en son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren Kamu
Bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıllık vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan
azami faizi ile Türk Lirası cinsinden yapılmış olanları da kanuni faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür. 02.12.2002 tarih ve 97 sayılı Bilim Kurulu’nun 19/b no’lu kararı hükmü hariç olmak üzere kadrolu TÜBİTAK personeline yapılacak ücret ödemeleri bu kapsamda değildir.