İzleme Yöntemi

-A +A

2214-B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı destekleme yöntemine ilişkin
kurallar aşağıdaki gibidir:

a) Burs süresi 24 ayı aşmamak koşuluyla, adaya TÜBİTAK tarafından tahsis edildiği
bildirilen süre kadardır. Burs, tahsis edilen süre aşılmamak koşuluyla eğitim görülen yurt
içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler tarafından kabul edilecek bir eğitim takvimine göre
kullanılabilir.
b) Burs verilmesine karar verilen adayların bursları, Başkanlık olur tarihinden itibaren
yürürlüğe girer. Programın kural ve ilkelerine aykırı olmamak koşulu ile bursiyerin
belirleyeceği tarihte başlatılır.
c) Bursun başlatılabilmesi için aşağıdaki belgelerin BİDEB’e ulaştırılması gerekir:
1) Bursiyerin, Türkiye’deki üniversite ile ortak doktora protokolü imzalayan yurt
dışındaki üniversite tarafından doktoraya kabul edildiğini gösteren belge ile ayrıntılı
eğitim/çalışma planı.
2) Gidilecek üniversite ile Türkiye’deki üniversite arasında imzalanan ortak doktora
protokolünün YÖK onaylı örneği.
3) Bursiyer çalışıyor ise, yapmayı planladığı araştırmanın çalıştığı kurum tarafından
onaylandığını, varsa verilecek yol gideri, burs vb. destekleri ve araştırma süresince görevli
veya izinli sayılacağını gösteren belge.
4) Noterce düzenlenmiş “Yüklenme Senedi ve Müteselsil Kefalet Senedi”.
5) Yurt dışında yapılacak araştırma için Türkiye'den ilgili Etik Kurul/yasal izin belgesi
alınması gereken hallerde Etik Kurul’dan ve/veya ilgili kurumdan alınan belge.
6) Bursiyere kefil olan kişilerin gelir belgeleri.
ç) Bursiyer, tahsis edilen bursu onay tarihinden itibaren bir yıl içinde başlatmak
zorundadır. Bursunu tahsis edilen süre içinde kullanmayan bursiyer hiç bir hak talebinde
bulunamaz. Ancak bursunu kendi kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle başlatamayan
bursiyerler için GYK tarafından verilecek karara göre işlem yapılır.
d) Yurt dışında öğrencilik için gerekli pasaport, vize, askerlik, Milli Eğitim Bakanlığı ve
varsa bağlı oldukları kuruluşla ilgili işlemlerin yürütülmesi bursiyerlerin sorumluluğundadır.
e) Bursun devamlılığı bursiyerin yurt içindeki ve dışındaki danışman hocalarının
görüşlerine ve GYK kararına bağlıdır.
f) Bursiyerin eğitimini TÜBİTAK tarafından kendisine tahsis edilen süre içerisinde
bitirmesi esastır. Burs süresi azami süreler olup burslu süre uzatılması talep edilemez.
Toplam burs süresi içerisinde eğitimini tamamlayamamış olan bursiyere GYK kararıyla
burssuz ek süre verilebilir. Burslu ve burssuz toplam süre 36 ayı aşamaz. Burslu süre 24
aydan daha uzun olamaz.
g) Müşterek doktora burslarının devamı, bursiyerin sürekli başarılı olmasına bağlıdır.
BİDEB, bursiyerin göndermekle yükümlü olduğu belgeler ve danışmanlarından veya ilgili
bölüm başkanlarından alacağı yazılı bilgiler ışığında bursiyerin çalışmalarını izler ve
değerlendirir.