Bursların Başlatılması

-A +A

Desteklenen yürütücünün destek kararının bildirilmesinden itibaren en geç 6 ay içinde aşağıdaki belgeleri TÜBİTAK’a göndererek araştırmasına başlaması gerekir.

 • Araştırma süresince adaya sağlanacak olanakları somut olarak belirten ve ev sahibi kurumun üniversite olması halinde proje yürütücüsüne verdirilecek ders/dersleri içeren taahhüt yazısı,
 • TÜBİTAK ile yürütücü ve araştırma yapılacak ev sahibi kurum/kuruluşun aşağıda belirtilen yetkilileri tarafından imzalanmış olan proje sözleşmesi,
  1. Araştırma yapılacak kurum/kuruluşun en üst düzey yöneticisi/yetkilisi (rektör, genel müdür, başkan vb.);
  2. Ev sahibi kurumun üniversite olması durumunda araştırmanın yürütüleceği birim üst yöneticisi (dekan, enstitü müdürü, vb.) ve birim yöneticisi (bölüm başkanı, ana bilim dalı başkanı, vb) veya;
  3. Ev sahibi kurumun 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış bir araştırma altyapısı olması durumunda merkez müdürü veya;
  4. Ev sahibi kurumun özel sektör olması durumunda kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişiler.
 • Başvuru sırasında sisteme yüklenen başvuru belgelerinin asılları veya onaylı kopyaları
 • Gerekli olması halinde Etik Kurul Belgesi

Proje yürütücüsü proje başlama tarihini mücbir sebeplerden dolayı en çok 6 ay süre ile erteleme talebinde bulunabilir.