TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk günün-
de 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor.
Ancak, kadın başvuru sahiplerinin her doğumu için 40 yaş
sınırına bir yıl ilave ediliyor. Teşvik Ödülü için 2017 yılı ödül
miktarı 20.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.
TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime
gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda buluna-
bilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün ve-
rildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim
insanlarına veriliyor. Ancak, kadın başvuru sahiplerinin her
doğumu için 40 yaş sınırına bir yıl ilave ediliyor. Fizik, kimya,
biyoloji ve matematik dallarında dönüşümlü olarak veril-
mekte olan TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü için 2016 yılı ödül
miktarı 2000 ABD Doları, gümüş plaket ve ödül beratından
oluşuyor.
İlk Ödüller 1966 Yılında Sahiplerine Kavuştu
Kanunla kendisine verilen, “Bilim insanlarının, araştırıcıla-
rın yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak;
bu amaçla ödüller vermek...” görevini yerine getirmek ama-
cıyla ilk kez 1966 yılında Bilim Ödüllerini oluşturan TÜBİTAK,
1969 yılında da ilk Hizmet ve Teşvik Ödüllerini verdi. 2007
yılında ilk kez BilimÖdülü eşdeğeri olarak yurtdışında yerle-
şik bilim insanlarımız için oluşturulan TÜBİTAK Özel Ödülü
kategorisinde ödüller verildi. Yine 2007 yılında ilk kez sosyal
ve beşeri bilimler ödül verilen alanlar kapsamına alındı an-
cak bu alanın ilk ödülleri 2008 yılında sahiplerini buldu.
Bugün itibarıyla TÜBİTAK tarafından verilmekte olan ödül-
ler Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleridir. Ödüllerin ilk
verildiği 1966’dan bugüne kadar (2017 yılında ödül alanlar
dahil) 168 Bilim Ödülü, 87 Hizmet Ödülü, 487 Teşvik Ödülü
ve 14 TÜBİTAK Özel Ödülü olmak üzere toplam 756 bilim in-
sanı ödüllendirildi.
dülleri Açıklandı!
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook