TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 8

8
Bülten
2017
AGUSTOS
2 0 1 7 Y ı l ı T Ü B İ T A K Ö d ü l l e r i A ç ı k l a n d ı !
TÜBİTAK Bilim Kurulu, 2017 yılında 4 Bilim Ödülü ve 11
Teşvik Ödülü verilmesini; Özel Ödül, Hizmet Ödülü ve TÜBİ-
TAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmemesini kararlaştırdı.
Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzey-
de önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanları-
na verilmekte olan Bilim Ödülü için 2017 yılı ödül miktarı
50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim
Ödülü sahiplerine ayrıca araştırma desteği de veriliyor.
Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel
Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası dü-
zeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ha-
yattaki bilim insanlarına veriliyor. Özel Ödül için 2016 yılı ödül
miktarı 50.000TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.
Hizmet Ödülü, Ülkemizdeki bilim ve teknolojinin geliş-
mesine üstün hizmette bulunmuş kişilere veriliyor. Hizmet
Ödülü için hayatta olma şartı aranmıyor. Hizmet Ödülü için
2016 yılı ödül miktarı 30.000 TL, altın plaket ve ödül beratın-
dan oluşmaktadır.
Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte ulus-
lararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere
2017 Yılı TÜBİTAK
2017 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin de-
ğerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK tarafından bu yıl 4 BilimÖdülü ve 11 Teşvik Ödülü verilir-
ken; Özel Ödül, Hizmet Ödülü ve TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmedi.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook