TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
uruluş Yıldönümü
yapmasına destek olacak, yardımcı olacak bir kurum haline
gelmeyi hedefliyor. Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini sürekli
geliştiren TÜBİTAK, özel sektöre öncülük ve rehberlik misyo-
nunu da sürdürüyor. TÜBİTAK, kuruluşundan bugüne bilim
ve teknoloji politikalarımızın oluşturulmasına, bu alanlarda-
ki ekosistemin geliştirilmesine ve araştırma-geliştirme ka-
pasitemizin artırılmasına büyük katkılar vermiş, ülkemizin
bilim, teknoloji ve yenilik atılımlarının lokomotiflerinden
biri olmuştur.
Ülkemiz büyük hedefler peşinde koşarken 2023 yılında
dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisi içerisinde yer almak
bizim en büyük motivasyonumuzdur. Bu hedeflere ulaş-
mamızda şüphesiz bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki ge-
lişmeler önemli ölçüde belirleyici olacaktır. TÜBİTAK da bu
alanlardaki hedeflerin hayata geçirilmesinde kritik bir rol
üstlenmektedir.”
TÜBİTAK’ın Ar-Ge çalışmalarıyla topluma teknoloji ve
bilim konusunda farkındalık oluşturup, bilim ve teknoloji
üzerinde çalışmaları olan vatandaşlara gerekli desteği ver-
diğine dikkati çeken Özlü, Kurumun akademik faaliyetleri
önemli ölçüde destekleyip geliştirdiğini belirtti.
Özlü, dünyada gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde en
önemli ölçüt olan teknoloji ve bilimin Türkiye’deki temina-
tı olan TÜBİTAK’ın, toplumun kaliteli bir yaşam standardına
kavuşması adına önemli bir rol üstlendiğini kaydederek,
“TÜBİTAK, uyguladığı destek stratejileri ile Türkiye’deki tüm
bilim alanlarındaki araştırmaları, bilimci kişiliği ve araştırıcı-
lığı özendirmektedir. Ayrıca toplumsal gelişmeyi sağlamak,
dışa bağımlılığı kırmak için özel sektörün bilimsel ve tekno-
lojik araştırmalarını da desteklemektedir”ifadelerini kullandı.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook