TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 4

4
Bülten
2017
AGUSTOS
T Ü B İ T A K ’ ı n 5 4 . K u r u l u ş Y ı l d ö n ü m ü
TÜBİTAK’ın 54.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün, TÜBİ-
TAK’ın 54. Kuruluş Yıldönümü Mesajı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2023’te dün-
yanın gelişmiş ilk 10 ekonomisi içerisinde yer almanın Tür-
kiye’nin en büyük motivasyonu olduğunu belirterek, “Bu
hedeflere ulaşmamızda şüphesiz bilim, teknoloji ve yenilik
alanındaki gelişmeler önemli ölçüde belirleyici olacaktır.
TÜBİTAK da bu alanlardaki hedeflerin hayata geçirilmesinde
kritik bir rol üstlenmektedir” dedi.
TÜBİTAK’ın, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik atılı-
mında öncü kurumlardan olduğunu kaydeden Bakan Özlü,
Kurumun, ülkenin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve
sürekli kılmak için toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla
iş birliği içinde ve ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve
teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek
altyapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak ama-
cıyla görev yaptığını vurguladı. Bakan Özlü, TÜBİTAK’ın aynı
zamanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek,
desteklemek, koordine etmek, yürütmek, bilim ve teknoloji
kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak görevleri bu-
lunduğuna işaret etti.
Özlü, “bilimin amiral gemisi” olarak nitelendirdiği TÜBİ-
TAK’ın, bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla, paylaşımcı, yönlen-
dirici ve katılımcı yaklaşımlarla, toplumun ekonomik, sosyal
ve çevresel yaşam kalitesinin çağdaş uygarlık düzeyine ka-
vuşmasına hizmet eden, alanında uluslararası etkinliğe sa-
hip bir kurum olma vizyonunu benimsediğini belirterek, şu
değerlendirmelerde bulundu:
“TÜBİTAK, 2023 hedefleri doğrultusunda, nitelikli Ar-Ge
yapan bir kurum olmanın yanında, özel sektörün Ar-Ge
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook