TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
İmzalanan protokolle, 26 Nisan 2014’te ziyarete açılan
Konya Bilim Merkezinin sürdürülebilirliğinin desteklenme-
si, ortak çalışmaların devam ettirilmesi ve desteklenmesi
amaçlanıyor.
TÜBİTAK Desteğiyle Kurulan İlk BilimMerkezi
TÜBİTAK desteğiyle kurulan ilk bilim merkezi olma özelli-
ğini taşıyan Konya Bilim Merkezi, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yaptırılan yaklaşık 25 bin metrekare kapalı
alana sahip.
Destek kapsamında sergilerin ve eğitim programlarının
temini, eğitim birimlerinin tasarım ve yapım işi, personel
eğitimi TÜBİTAK tarafından gerçekleştirildi. Proje Yürütücü-
sü Konya Büyükşehir Belediyesi ise, bilim merkezi binasının
inşası, personelin istihdamı ve bilim merkezinin işletilmesi
görevlerini üstlendi.
Konya Bilim Merkezi için TÜBİTAK tarafından, 3 bin m2
sergi tedariği yapıldı, bin m2 alan üzerinde yer alan eğitim
birimlerinin tasarım ve yapım işi gerçekleştirildi ve eğitim
birimleri için gerekli olan eğitim programları temin edildi.
Belediyesi Arasında İşbirliği
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook