TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 12

12
Bülten
2017
AGUSTOS
T Ü B İ T A K i l e K o n y a B ü y ü k ş e h i r B e l e d i y e s i A r a s ı n d a İ ş b i r l i ğ i
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında,
Konya Bilim Merkezinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi
amacıyla ortak hizmet protokolü imzalandı. TÜBİTAK Başka-
nı Prof. Dr. A. Arif Ergin, imza töreninde yaptığı konuşmada,
bilim merkezlerinin özellikle gençler için çok önemli oldu-
ğunu söyledi. Bilimmerkezlerinin gelişimi için belediyelerin
önemine işaret eden Ergin, Konya’daki merkezin artık belirli
bir gelişmeyi sağladığını belirtti. Prof. Ergin, “Artık merke-
zin sürekliliği nasıl sağlanır, bizim bunu gözetmemiz gere-
kiyor. Bunun nasılını kağıt üzerine dökelim istedik. Ortaya
tarafların sorumluluklarını gösteren güzel bir protokol çıktı.
Bundan sonra Konya Bilim Merkezinin Türkiye değil, dünya
çapında bir yer olarak adını büyütmesinde hepimizin ufak
bir emeği olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de pro-
tokolün söz konusu Merkezin sürdürülebilirliği için önemli
olduğunu vurgulayarak, protokolle bu konuda yeni bir sü-
rece girileceğini belirtti. Konya Bilim Merkezini sadece bu
kentteki öğrencilerin değil, çevre illerden gelenlerin de zi-
yaret ettiğine dikkati çeken Akyürek, bu merkezin bölgede
eğitim seviyesinin yükselmesine katkı sağladığını bildirdi.
TÜBİTAK ile Konya Büyükşehi
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook