TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
KamuV Projesi Başladı
“Kamuda İnovatif Yaklaşımlar: Büyük Veri Politikalarının
Geliştirilmesi Projesi” (KamuV) TÜBİTAK BİLGEM Yazılım
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından iç des-
tekli proje olarak başlatıldı.
Proje ile inovatif yaklaşımlardan biri olan Büyük Veri po-
litikalarının kamu için planlanması; geliştirilen politikalar
doğrultusunda yeni kamu hizmetlerinin geliştirilmesi;
mevcut hizmetlerin sunumunun iyileştirilmesi ile Dijital
Devlet (d-Devlet) alanında kamusal fayda elde edilmesi ve
bilişim sektöründe yeni istihdam alanlarının oluşturul-
ması amaçlanıyor.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) hayatın
her alanına yayılması, büyük hacimli sayı-
sal verinin üretilmesine neden oluyor ve
hızla artan büyük veriden ekonomik ve
sosyal fayda üretmek amacıyla, ülke-
ler ve şirketler bu alana büyük ilgi
gösteriyor ve bu alanda yapılan
çalışmalara yüksek miktarda kay-
nak ayırıyor. Büyük veri pazarının
önümüzdeki senelerde yılda yak-
laşık yüzde 60 oranında büyüye-
ceği ve 2017 yılında 53,4 milyar
dolar seviyesine ulaşacağı öngö-
rülüyor. (Bilgi Toplumu Stratejisi,
2015-2018, 32).
2016-2019 Ulusal e-Devlet Stra-
tejisi ve Eki Eylem Planı’nda yer alan
“Kamuda Büyük Veri ve Nesnelerin
İnterneti Politikalarının Geliştirilmesi
ve Yaygınlaştırılması” eylemi ile bilgiye
dayalı politika tasarımı, politika modelle-
mesi ve politikanın uygulanması için kamuya
teknik destek sağlanması politikalarına hizmet
edecek bu proje ile büyük veri konusuna ilişkin ola-
rak;
• Ülkemizde ve diğer ülkelerdeki mevcut durumun
analiz edilmesi,
• Kamuda büyük veri çalışmaları için taslak politikaların
oluşturulması,
• Büyük veri yöntemleri kullanılarak belirlenen bir kamu
hizmetinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik
atölye çalışmaları ile pilot uygulama yapılması,
• Elde edilen tecrübeler ışığında ve ekosistemde yer alan
paydaşların katılımı sağlanarak taslak politikaların nihai ol-
gunluğa ulaştırılması planlanıyor.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook