TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 8

8
Bülten
MAYIS
2017
T Ü B İ T A K i l e C E R N A r a s ı n d a İ ş b i r l i ğ i A n l a ş m a s ı İ m z a l a n d ı
TÜBİTAK ile CERN Arasında İşbirliği
Anlaşması İmzalandı
TÜBİTAK ve CERN BaşkanYardımcıları Dr. Orkun Hasekioğ-
lu ve CharlotteWarakaulle tarafından imzalanan anlaşma ile
iki kurum arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türk araş-
tırma camiasının CERN imkânlarından daha fazla faydalan-
masının sağlanması hedefleniyor. Dr. Hasekioğlu başkanlı-
ğındaki Türk heyeti, ATLAS ve AAMS-02 deneyleri de dahil
olmak üzere CERN’de yürütülen çalışmaları ziyaret ederek,
CERN ile olası işbirliği alanlarını görüştü.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook