TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
düm Kiti IDEF’17’de Sergilenecek
ledi. Kanatlı Güdüm Kitinin teknik özellikleri hakkında bilgi
veren Prof. Ergin, “Milli olarak geliştirilen ve üretilen Kanatlı
Güdüm Kiti, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bu-
lunan 250 ve 500 kilogramlık genel maksat bombalarını,
havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmatlara dönüş-
türüyor. Güdüm kitleri ailesinin yeni bir üyesi olan Kanatlı
Güdüm Kitinin, uçuş menzili 110 kilometreyi
buluyor. Bu menzil ve vuruş yetene-
ği sayesinde Kanatlı Güdüm Kiti
kullanan savaş uçaklarımız,
tehdit bölgesine hiç gir-
meden hedeflerine ta-
arruz ederek bertaraf
edebiliyor” diye ko-
nuştu.
“Hedefte Yüksek
İmha, Hedef Dışın-
da Düşük Yanal
Hasar Sağlıyor”
Kanatlı Güdüm
Kitinin, uzun men-
zil için herhangi bir
itki sistemine ihtiyaç
duymadığına dikkati
çeken Prof. Ergin, “Kit,
atış irtifası ve hızıyla kazan-
dığı enerjiyi, sahip olduğu dış
geometrisini en verimli şekilde
kullanarak, uzun menzile dönüştürü-
yor. Benzer sınıftaki ataletsel güdümlü mühim-
matlar içinde en uzun menzille fark yaratan Kanatlı Güdüm
Kiti, hassas vuruş özelliğini Ataletsel Navigasyon Sistemi ve
Küresel Konumlama Sisteminin bütünleşik güdüm kabiliye-
tinden alıyor. Hedefini 6 metrenin altında hassasiyetle vuran
kit, hedefte yüksek imha ve hedef dışında da düşük yanal
hasar sağlıyor” diye konuştu.
Önceki dönemlerde SAGE tarafından geliştirilen Hassas
Güdüm Kiti HGK ile önemli başarılar kaydedildiğini vurgu-
layan Prof. Ergin, kitlerin teknoloji transferi yoluyla, farklı
savunma sanayi üretici firmalarınca seri olarak üretildikle-
rini vurguladı. Prof. Ergin, SAGE’nin kit projelerinde kazan-
dığı “Ar-Ge’den Seri Üretime” dönüşüm süreci deneyimlerini
daha da ilerletmek istediklerini ve bunu da Kanatlı Güdüm
Kiti üretimlerine yansıtmayı hedeflediklerini
dile getirdi. Bu amaçla Kanatlı Güdüm
Kiti tasarım ve geliştirme süre-
cinin son aşamasında, Milli
Savunma Bakanlığı, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı
ve SAGE’nin teknoloji
transferi ve sanayi-
leşme faaliyetleri-
nin gerçekleştirdi-
ğini bildiren Prof.
Ergin, çalışmaların
sonunda geçen yıl
Haziran ayında dü-
şük seviyeli ilk üre-
timin başlatıldığını
kaydetti.
“Savunma
Sanayi-
mizde Başarılı Atılımlar
Yapmaya Devam Edeceğiz”
Başarılı gelişim ve üretim
sürecinin ardından Kanatlı Güdüm
Kiti ilk parti teslimatlarının Mayıs ayı
başında yapılacağına değinen Prof. Ergin, seri
üretim çalışmaları için üretici sanayi kuruluşun belirlendiği-
ni ve sözleşme aşamasına gelindiğini aktardı. Böylece Hava
Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek yeni güdüm kiti
“Kanatlı Güdüm Kiti” için “Ar-Ge’den Seri Üretime” dönüşüm
sürecinin tamamlanmış olacağına işaret eden Prof.Ergin,
Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısını arttıracak atı-
lımlar yapmaya devam edeceklerini söyledi.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook