TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 4

4
Bülten
MAYIS
2017
S e r i Ü r e t i m i n e G e ç i l e n K a n a t l ı G ü d ü m K i t i I D E F ’ 1 7 ’ d e S e r g i l e n e c e k
Seri Üretimine Geçilen Kanatlı G
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, TÜBİTAK Savunma
Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından
yerli imkanlarla geliştirilen “Kanatlı Güdüm Kiti”nin (KGK) ilk
parti teslimatlarının başladığını bildirdi. Seri üretim çalış-
maları için üretici sanayi kuruluşun belirlendiğini kaydeden
Prof. Ergin, sözleşme aşamasına gelindiğini ifade etti. “Böy-
lece Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek yeni
güdüm kiti için ‘Ar-Ge’den Seri Üretime’ dönüşüm süreci
tamamlanmış olacak” diyen Prof. Ergin, daha önce TÜBİTAK
SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti’nin (HGK),
Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HVKK) envanterine alındığını
ve sınır ötesi operasyonlarda aktif olarak kullanıldığını söy-
ledi.
Prof. Dr. A. Arif Ergin, Kanatlı Güdüm Kitinin, Ocak ayında
F4 2020 uçaklarına, Mart ayında ise F 16 savaş uçaklarına
ilişkin sertifikasyon işleminin başarıyla tamamlandığını söy-
TÜBİTAK SAGE tarafından daha önce geliştirilen Hassas Güdüm Kitinin (HGK) ardından, Kanatlı Gü-
düm Kiti (KGK) de yerli imkanlarla geliştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girecek
olan yeni güdümkitinin ilk parti teslimatları başladı. KGK , 9-12Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirile-
cek IDEF’17’de de sergilenecek.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook