TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
erpark’ı Ziyaret Etti
saha ekibinin verimli bir şekilde yönetilebilmesi, denetlene-
bilmesi, gerekli bilgilerin hızlı, doğru, güvenli bir biçimde
toplanması ve analiz edilmesi için hayata geçirdikleri Data-
Rut portalı hakkında bilgi sundu.
Cyberpark firması Digit firma yetkilisi Dinçer Sözütok,
Tak-Çalıştır Akıllı Giriş Sistemi OnLock ile ilgili bilgilendirme
sunumunu yaptı. Firmanın geliştirdiği ürün ile ev sahibi, ka-
pısını telefon aracılığı ile uzaktan takip edebiliyor. Kapının
dışına ev sahibini tanıyan aparat takılıyor ve otomatik sis-
tem ile ev sahibi geldiğinde kapı açılıyor.
Hazerfen firma yetkilisi Erdal Topaç, bakırdan çok daha
iyi elektrik ileten, mekanik olarak çelikten 200 kat daha mu-
kavim, karbon nanotüpler ve elmastan daha iyi ısı iletken,
yüksek yüzey alanlı ve yüksek optik geçirgenliğe sahip olan
Grafen malzemesi hakkında bilgi verdi.
Cyberpark firması PHY firma yetkilisi, endüstriyel otomas-
yon ve üretim teknolojileri alanında hizmet veren, ürün ge-
liştiren, müşterilerinin teknoloji ihtiyaçları doğrultusunda
çözümler üreten dinamik bir firma olduklarını anlattı.
IN2 firma yetkilisi Soner Çalımlı bankalarda ERP uygula-
malarını 7X24, güvenli ve gerçek zamanlı olarak entegre
eden lookin2.me platformu hakkında bilgi verdi.
Cyberparl firması Corlam firma yetkilisi sunumunda; kim-
ya, biyoloji, biyomedikal mühendisliği, nanoteknoloji, for-
mülasyon bilimleri, istatistik, veri analizi, deneysel tasarım
ve doğrulama alanlarında danışmanlık hizmetleri verdikle-
rini belirtti.
Sunumların ardından, Bilkent UNAM-Ulusal Nanotekno-
loji Araştırma Merkezi ziyaret edilerek laboratuvar alanları
hakkında firmalara bilgi aktarıldı.
ISR siber güvenlik uzmanı Ünlü Ağyol, siber saldırı engel-
leme işletim sisteminden, siber tehditleri yakalamak ve dur-
durmak için geliştirilen Tina hakkında; KV331 firma yetkilisi,
SynthMaster Player’ın, sınırlı düzenleme yetenekleriyle Sy-
nthMaster’ın basitleştirilmiş bir versiyonu olduğu, ürünün
kendi seslerini tasarlamaktan ziyade ön ayarlar kullanmayı
tercih eden kullanıcılara yönelik olduğu, bin 100 fabrika
önayarlığı ile birlikte geldiği, kuullanıcıların ses tasarımcısı
tarafından her önayar için atanan efektlerin 12 kolay para-
metresini veya baypas durumunu düzenleyebildiğini; SYS
IN SYS firma temsilcisi Gökhan Ukiç, Okiyanus platformu-
nun bir işletmenin tüm iş süreçlerini uçtan uca, bütün ihti-
yaçlarını göz önünde bulundurarak çözmeyi hedefleyen bir
veri yönetimi ve ileri karar destek yazılım platformu oldu-
ğunu; Gemtek Yazılım Firma yetkilisi Emrah Gültekin, büyük
veya küçük ölçekli park alanlarında saatlerce süren araç ara-
ma veya otomobil firmalarının büyük park alanlarında sev-
kiyata gidecek olan araçların tek tek el terminali ile okutu-
larak aranmasından kaynaklı zaman sarfiyatını engellemek
ve sevkiyatı hızlandırmak amacıyla gerçekleştirdikleri proje
hakkında bilgi sundular.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook