TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi-Havacılık Sanayii
Sertifikasyon, Test Altyapı ve İhtiyaçlarını Belirleme Çalıştayı” Yapıldı
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme
Enstitüsü tarafından yürütülen “Havacılık Teknolojileri Test
ve Mükemmeliyet Merkezi (HTTMM) Fizibilite Etüdü Projesi”
kapsamında düzenlenen “Havacılık Teknolojileri Test ve Mü-
kemmeliyet Merkezi – Havacılık Sanayii Sertifikasyon, Test
Altyapı ve İhtiyaçlarını Belirleme Çalıştayı” TÜBİTAK TÜSSİ-
DE’de gerçekleştirildi.
Çalıştaya 50’den fazla kurum ve kuruluştan 180’nin üzerin-
de kişi katıldı. Çalıştay, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı (UDHB) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Mü-
dür V. Dr. Cihan Kanlıgöz, TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı
Dr. İbrahimBekar ve STMMühendislik ve Danışmanlık Genel
Müdür Yardımcısı Murat İkinci’nin açılış konuşmalarıyla baş-
ladı. Sektör temsilcileri, Hüseyin Fazla (TUSAŞ Uçuş Başkanı),
Burak Şahin (THYTeknik Ar-Ge Başkanlığı TasarımGeliştirme
ve Projeler Md.), Kahraman Çoban (TEİ Tasarım Mühendisli-
ği Direktörlüğü, Motor Prototip ve Test Müdürlüğü Kıdemli
Teknik Lider), Ömer Faruk İlter (ASELSAN MGEO Kalite Yöne-
timDirektörü), İlhami Keleş (SAHA İstanbul Genel Sekreteri),
Hüseyin Taşan (TSE Marmara Bölge Koordinatörü), Emrah
Can Çetinkaya (UDHB SHGM Sertifikasyon Koordinatörü)
ve Evren Yücel’in (SSM Şube Müdürü) sunumlarıyla devam
etti. TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü’nden Proje Yürütü-
cüsü Dr. Özgür Duygulu’nun “HTTMM Projesi Kapsamında
Yapılan Çalışmalar” ve “Çalıştay Gruplarının Çalışma Progra-
mı Hakkında Bilgi Verilmesi” sunumları sonrasında öğleden
sonra çalıştay düzenine geçildi. Çalıştayın öğleden sonraki
bölümünde katılımcılar “Uçuş dinamiği test çalışmaları (rüz-
gâr tüneli, uçuş testleri, uçuş kontrol); Yapısal ve malzeme
test çalışmaları; Çevresel şartlar test çalışmaları; Özel testler”
olmak üzere dört çalışma grubuna ayrıldı.
Havacılık Teknolojileri Testleri özelinde GZFT (Güçlü Zayıf
Yönler Fırsatlar Tehditler-SWOT) analizi ve eş zamanlı risk
analizi yapıldı. Tüm katılımcıların katılımıyla Vizyon belirlen-
di. Paydaşların gelecek yıllara ilişkin planları da göz önünde
bulundurularak, ülkemizin gelecek 10 ve 20 yıl içindeki ha-
vacılık stratejileri belirlendi.
Çalıştay katılımcısı kurum ve kuruluşlardan elde edilecek
olan bilgiler doğrultusunda ülkemiz yol haritasında bulu-
nan projelerin gerektirdiği test altyapı ihtiyaçları, bu ihti-
yaçlara yönelik teknik gereklilikler, kalite, akreditasyon ve
sertifikasyon ile ilgili ihtiyaçlar, mevzuat ile ilişkili öneriler
ortaya konacak. Bu bilgilerden yola çıkarak önceliklendirme
çalışması gerçekleştirilmeye çalışıldı ve mükemmeliyet mer-
kezi fonksiyonları tartışıldı.
HTTMM kapsamında mevzuat gözden geçirildi ve yapıl-
ması gereken değişiklikler ve ilave edilmesi gereken husus-
lar tespit edilerek, ihtiyaç duyulabilecek öneriler sunuldu.
HTTMM kuruluş işletme idame modelleri tartışıldı ve mer-
kezin nerede ve nasıl kurulması gerektiği görüşüldü.
Çalıştay, grup moderatörlerinin sunumları ve TÜBİTAK
MAM Malzeme Enstitüsü Grup Koordinatörü Başuzman
Araştırmacı Doç. Dr. Havva Kazdal Zeytin, UDHB Havacılık
ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ha-
san Pehlivan ve Genel Müdür Yrd. V. Dr. Hamza Gerçekcioğ-
lu’nun genel değerlendirmeleri sonrasında, Genel Müdür V.
Dr. Cihan Kanlıgöz’ün teşekkür konuşması ile sona erdi.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook