TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 16

16
Bülten
MAYIS
2017
İzmir’de, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
Avrupa Birliği Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı Eği-
tim ve Bilgilendirme Günü etkinliği düzenlendi. TÜBİTAK
Ufuk2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO) ve İzmir Ekonomi
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (EMBROYONIX) işbirliği
ile gerçekleştirilen etkinlikte, İzmir’de bulunan üniversite,
kamu ve sanayi kuruluşlarından 100’e yakın katılımcı yer aldı.
Açılışını İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can
Muğan’ın yaptığı etkinlikte TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği
Daire Başkanı ve Ufuk2020 Ulusal Koordinatörü Hakan Ka-
rataş, Ufuk2020 ve TÜBİTAK U2020 Destek ve Ödül Program-
ları hakkında bilgi verdi. Sonrasında ise, TÜBİTAK Ufuk2020
Ulusal İrtibat Noktaları, Ufuk2020 tematik alanlarından Bilgi
ve İletişim Teknolojileri, Malzeme ve İmalat Teknolojileri ve
Enerji hakkında detayları aktarıp katılımcıların sorularını ya-
nıtladılar. Bunların yanı sıra etkinlik esnasında programda
yer almanın faydaları, ortaklık kurmaya yönelik olanaklar ve
hakemlik konularında bilgi verildi.
İ z m i r E k o n o m i Ü n i v e r s i t e s i ’ n d e B i l g i G ü n ü D ü z e n l e n d i
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde
Bilgi Günü Düzenlendi
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook