TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mü-
cadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ile TÜBİTAK BİLGEM Yazılım
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) arasında “Türkiye
Çölleşme Modeli Doğrulama ve Kalibrasyon Çalışması Pro-
jesi TÇM-DK Sözleşmesi” imzalandı.
“Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilme-
si Projesi” kapsamında Gediz Havzası pilot saha çalışmaları
gerçekleştirildi. Saha çalışması sonunda yapılan değerlen-
dirmede, Çölleşme Modelinin yüzde 90 güven aralığı içinde
mikro havza bazında yüzde 94 tutarlı sonuç ürettiği tespit
edildi.
TÇM-DK Projesi kapsamında, farklı coğrafi özelliklere sa-
hip pilot sahalarda daha fazla gözlem ve jeo-istatistiksel veri
ile güven aralığı yüzdesel olarak daha yüksek sonuçlar elde
edilmesi, Türkiye Çölleşme modelinin dinamik yapısının et-
kin olarak çalıştığının doğrulanması ve kalibrasyonu amaç-
lanıyor. Bu amaç doğrultusunda, pilot sahalara ilişkin hazır-
lık çalışmaları gerçekleştirilecek, saha gözlem noktalarında
uygulama çalışmaları yürütülecek, pilot saha uygulaması
sonuçları değerlendirilecek, Türkiye Çölleşme Model’inin
kalibrasyonu yapılacak ve Türkiye Çölleşme Riski haritası
alınan proje kararları ve kalibrasyon ihtiyaçlarına göre gün-
cellenecek.
15 ay sürmesi planlanan TÇM-DK projesinde, yıl içinde
gerçekleştirilen her pilot sahalara ilişkin hazırlık ve uygula-
ma çalışmaları, saha gözlem notları, kullanılan yöntem, is-
tatistiksel testler, değerlendirme ve sonuç “Yıllık Pilot Saha
Uygulamaları Raporu” ile İdare’ye teslim edilecek.
Türkiye Çölleşme Modeli Doğrulama ve Kalibrasyon
Çalışması Projesi Sözleşmesi İmzalandı
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook