TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 12

12
Bülten
MAYIS
2017
K A Y S P r o j e s i K a p a n ı ş T o p l a n t ı s ı G e r ç e k l e ş t i r i l d i
KAYS Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Projesi Kapanış
Toplantısı, Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) koordinasyonunda
Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya Kalkınma Bakanlığı
Müsteşarı Cüneyd Düzyol, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İb-
rahim Şenel, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fatih
Hasdemir, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar,
Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleri, kamu kurumve kuruluş-
larının üst düzey yöneticileri ileYTE KAYS Projesi Ekibi katıldı.
KAYS Projesi Kapanış Toplantısı, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı
Cüneyd Düzyol’un açılış konuşmalarıyla başladı. Prof. Dr.
Hacı Ali Mantar tarafından TÜBİTAK BİLGEM’in temel faaliyet
alanları ve projeleriyle ilgili bilgi verildi. Ar-ge faaliyetleri yü-
rütmenin öneminden değinildi ve Ar-Ge sonucu elde edilen
sonuçların ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağla-
ması gerektiği belirtildi.
Toplantıda son olarak Kalkınma Bakanlığı İzleme, Değer-
lendirme ve Analiz Dairesi Başkanı Mustafa Işık’ın modera-
törlüğünde “Kamuda Yönetim Bilgi Sistemleri” konulu panel
düzenlendi. Panele TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü Müdürü Cemil Sağıroğlu, Kalkınma Ba-
kanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Furkan Civelek, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Etki Değerlendirme Daire-
si Başkanı Dr. Mehmet Duyar ve Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı Proje Uygulama Birimi Başkanı Şevket Kırıcı konuş-
macı olarak katıldı. Panelde kamunun yönetim bilgi sistemi
kullanımı ve elde edilen kazanımları hakkında bilgi paylaşı-
mında bulunuldu.
BT projelerinin başarısını etkileyen faktörleri anlatan Ce-
mil Sağıroğlu, BT projelerinin sadece BT birimlerini ilgilen-
diren projeler olmadığını, iş birimlerinin sahipliğinin proje
başarısını önemli derecede etkilediğini belirtti. Sağıroğlu,
projelerin başarıyla tamamlanmasının kriterleri olan “za-
manında”, “bütçesinde”, “kapsamında” kriterlerine son dö-
nemde “müşteri memnuniyetinin sağlanması” kriterinin de
eklendiğini belirtti.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook