TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK’ın evsahipliğinde gerçekleştirilen “PARDUS ve
Türkiye’de Özgür Yazılım” Panelinde, özgür yazılımlar, PAR-
DUS ve Türkiye’de internet konuları gündeme getirildi. Pa-
nelde kamu ve üniversitelerin bilgi işlem birimlerinde açık
kaynak kullanımı ve üniversite öğrencilerinin açık kaynak
konusundaki gelişiminin önemine değinildi. Kamu sektö-
ründe ihtiyaç olan siber güvenlik konuları, kalite standart-
larının yüksekliği ve kolay kullanımın sağlanması olarak
belirtildi. Bu önceliklerin büyük sayıda kişilerden oluşan öz-
gür yazılım ekipleri ile sağlanabildiğine dikkat çekildi. Açık
kaynak kodlu yazılım geliştirmenin yanı sıra, özgür yazılım
felsefesi ile yazılım geliştirmenin daha yararlı olacağı ve
daha hızlı bir gelişim süreci kat edeceği vurgulandı. Gelinen
noktada temel amacın tüm dünyadan küçük katkılar yapı-
larak büyük yazılımların geliştirilmesi olduğu vurgulandı.
Bu tür tek bir sahibi olmayan yazılım sistematiğinin destek
konusunda problemli olması beklenirken, tam tersine özel
sektörden bu alanda yazılım geliştiren firmaların verdikleri
hizmetlerle, yazılımın desteği konusunda problem yaşan-
madığı da ifade edildi.
Türkiye’de internetin ilk adımı ODTÜ-TÜBİTAK işbirliği ile
12 Nisan 1993 yılında TRNET ile atıldı. Böylelikle internet ve
özgür yazılımın yaygınlaşma çalışmaları başladı. 2005 yılın-
da PARDUS ilk versiyonu ile hayatımıza girdi. 2011 yılının
sonlarında Fatih Projesi ile akıllı tahtalara uygulanmasıyla,
Milli Eğitimde de yaygınlaşmaya başladı. Elde edilen sürüm-
ler uluslararası fuarlarda çok rağbet gören ürünler haline
geldi. PARDUS’u kurumsal anlamda kamu kurumlarına çö-
züm sunmak için geliştirme çalışmalarına devam ediliyor.
PARDUS ve Türkiye’de
Özgür Yazılım Paneli Yapıldı
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook