TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 6

6
Bülten
N SAN
2017
T Ü B İ T A K B a ş k a n ı ’ n d a n S A S O v e N M C C Z i y a r e t i
TÜBİTAK Başkanı’ndan
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin ve beraberin-
deki heyet, TÜBİTAK UME ile Suudi Arabistan Krallığı Stan-
dard, Metroloji ve Kalite Organizasyonu (SASO) Metroloji
Enstitüsü (NMCC) ile yürütülen projelerin son durumlarını
yerinde gözlemlemek amacıyla SASO’yu ziyaret etti.
2014 yılından beri geniş kapsamlı olarak sürdürülen pro-
jeleri yerinde incelemek, başta SASO Başkanı Dr. Saad O.
Alkasabi olmak üzere kurum yöneticileri ve proje yönetimi
ile koordinasyon toplantıları yapmak amacıyla gerçekleşti-
rilen ziyarete TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin ile
birlikte Genel Sekreter Süleyman Yaşar, TÜBİTAK Başkan Da-
nışmanı İsmail Burak Kurt, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı
Hakan Karataş ve TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Mustafa Çetin-
taş katıldı.
Ziyaret sırasında SASO/NMCC’de TÜBİTAK UME tarafından
kurulan laboratuvarlar ziyaret edilerek kurulan sistemler ye-
rinde incelendi.
Yürütülmekte olan mevcut projeler hakkında bilgi alışve-
rişinde bulunulmasının yanı sıra ileriye yönelik yeni projeler
hakkında da görüşmelerde bulunuldu. Bu kapsamda özel-
likle SASO’nun, Suudi Arabistan Krallığı bünyesinde yasal
metroloji altyapısının TÜBİTAK UME tarafından kurulmasına
yönelik talepleri karşılıklı olarak değerlendirildi. Gerekli ça-
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook