TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
esi Desteği Programı Başladı
rek, TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı
- BiGG adı altında yenilenmiş içeriği ile uygulamaya alındı.
Revize edilmişTeknogirişimProgramı ile girişimcilerin tekno-
loji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere
dönüştürebilmeleri için yüzde 100 hibe destek vermenin ya-
nında, girişimcilik ekosisteminingelişimini hızlandıracak kamu-
üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulmaya devam edilecek.
Programın yürütüldüğü 4 yıllık süre içinde gerçekleştirilen
çalışmalar ve tüm paydaşların dâhil olduğu değerlendirmeler
sonucunda teknoloji tabanlı genç girişimlerin ticari başarı elde
eden ve ülke için katma değer yaratan firmalara dönüşebilmesi
için şirket kurulumundan önce iş fikrinin ticari ve teknik doğ-
rulamasının yapılması gerektiği gözlendi. Bu ihtiyaçtan yola
çıkarak Programın destek mekanizması bir hızlandırıcı hizmeti
sunacak şekilde zenginleştirildi. 1. aşama süreci mentörlük, iş-
birliği ağlarının oluşturulması, müşteri doğrulama desteklerini
içerecek şekilde yeniden tasarlandı.
Programın 1. Aşamasında faaliyet gösteren ve çoğu üniver-
sitelerin teknoloji transfer ofislerinden BiGG Uygulayıcı Kuru-
luşları Türkiye genelinde sağlayacakları hızlandırıcı hizmeti ile
mentorluk, işbirliği ağları oluşturma, iş fikrinin teknik ve ticari
doğrulaması ve iş planı hazırlama konularında girişimcilere
destek veriyor. İş fikirlerini bu hizmetlerden faydalanarak geliş-
tiren girişimci adayları, Uygulayıcı Kuruluşlardan onay aldıkları
iş planlarıylaTÜBİTAK’a başvurarak bu yıl 150 binTL’ye yükselti-
len yüzde 100 hibe destekten yararlanmak için yarışacak.
İş Fikri Başvuruları 10 – 28 Nisan ve 1 – 15 Ağustos 2017
çağrı dönemlerinde alınacak
Programa yapılacak iş fikri başvuruları önceki çağrı yılların-
dan farklı olarak bu sene, aynı çağrı yılı içerisinde iki ayrı çağrı
döneminde kabul edilecek. Girişimci adayı, başvurduğu Uygu-
layıcı Kuruluş ile birlikte, iş fikrininolgunluğu ve takımınhazırlık
seviyesi doğrultusunda başvuru yapacağı çağrı dönemine ka-
rar verecek. TÜBİTAK böylece ilk çağrı dönemi için iş fikri başvu-
rusu hazır olmayan girişimci adaylarına aynı çağrı yılı içerisinde
ikinci bir fırsat sunmuş olacak. Adaylar çağrı kapsamında, her-
hangi bir konu ve sektör ayrımı gözetilmeksizin tüm teknoloji
alanlarında iş fikri başvurularını TÜBİTAK’ın belirlediği aşağıda-
ki BiGG Uygulayıcı Kuruluşlarına yapabilecek.
• Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
• AtılımÜniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
• Bilkent CYBERPARK
• Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş.
• Erciyes Teknopark A.Ş.
• Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
• Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşle-
tici A.Ş.
• Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.
• Hacettepe Teknokent Tek.Tran. Ar-Ge Dan. En. Sa. Çe. İle.San.
ve Tic. A.Ş.
• İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
• İstanbul Teknokent A.Ş.
• İTÜNOVATeknoloji A.Ş.
• Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş.
• Marmara Teknokent A.Ş.
• ODTÜTeknokent YönetimA.Ş.
• Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
• TOBB Ekonomi veTeknoloji ÜniversitesiTeknolojiTransfer Ofisi
• Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB)
• Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.
• Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.
İş fikirlerinin iş planlarına evrilmesi için geçirilecek yoğun
hazırlık döneminden sonra, BiGG 2. Aşama için iş planı başvu-
ruları 2 - 16 Mayıs ve 16 – 29 Ağustos 2017 tarihleri arasında
TÜBİTAK’a yapılacak.
Katma değeri yüksek ürün yaratma hedefindeki girişimci
adaylarının iş fikirlerini sürdürülebilir şirketler kurarak ticarileş-
tirmesi yolunda en önemli basamak olan BiGG Programı giri-
şimci adaylarının başvurularını bekliyor.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook