TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
işbirliğinde hayata geçirilen Havza İzleme ve Değerlendirme
Sisteminin Geliştirilmesi (HİDS) Projesi başarı ile tamamlandı.
HİDS, havza izleme temalarının (erozyon, çölleşme, arazi
kullanımı, sürdürülebilir orman yönetimi vb.) oluşturulan ma-
tematiksel bir model doğrultusunda birlikte analiz edildiği ve
farklı dönemlerde oluşturulan sonuçların kıyaslanması ile hav-
zalardaki genel durumun ve değişimin değerlendirilmesine
olanak sağlayan bir altyapıdır.
Doğal kaynakların korunması ve dengeli kullanımının sağ-
lanabilmesi için izleme sistemlerinin geliştirilmesi, mevcut du-
rumun sürekli takip edilebilmesi ve eğilimler dikkate alınarak
zamanında ve etkin önlemler alınması büyük önem arz ediyor.
Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi
Projesi’nin, ilgili temaların tümünün izlenmesi ve sisteme dâhil
edilmesi sonucunda ekonomik, teknik, idari ve doğal kaynak-
ların korunması konularında ülkemiz için farklı kazanımlar sağ-
layabileceği değerlendiriliyor.
HİDS Projesi Başarı ile Tamamlandı
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook