TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunma-
sına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi”
kapsamında “Boşluk Analizinin Gerçekleştirilmesi, Ulusal
Hedeflerin ve Sıcak Noktaların Belirlenmesi Çalıştayı”, TÜBİ-
TAK Başkanlık binasında gerçekleştirildi.
Çalıştaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK MAM Çevre ve
Temiz Üretim Enstitüsü, TÜİK, SHOD, Üniversiteler, Kalkınma
Ajansları, STK’lar ve kıyı illerinde bulunan Kıyı İl Çevre ve Şe-
hircilik Müdürlükleri ile Büyükşehir Belediyelerinden 97 kişi
katıldı.
Çalıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Ge-
nel Müdürlüğünden Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı
Murat Turan’ın açılış konuşması ile başladı. Denizlerimizin
Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal
Eylem Planının Güncellenmesi Projesi’nin tanıtılmasının
ardından, Çalıştayın ilk günü, Proje’nin üç ana konusu olan
“ötrofikasyon, kirleticiler ve deniz çöpleri” ile ilgili bölgesel
ve ulusal yasal düzenlemelerin, politikaların ve teknik çalış-
maların ele alındığı sunumlar gerçekleştirildi.
Çalıştayın ikinci gününde öncelikle Tematik Çalışma Grup-
larının tanıtımı, çalışma yöntemi ve kullanılacak doküman-
larla ilgili bilgilendirme yapıldı ve ardından katılımcılar ko-
nularına göre “Kentsel/Belediye, Endüstri ve Tarım Tematik
Çalışma Grupları” olarak ayrılarak, Grup Liderleri ile birlikte
farklı toplantı salonlarına yönlendirildi. Tematik Çalışma
Grupları kendi konuları dahilinde bölgesel/ulusal hedefler,
ulusal ve havza bazlı sıkıntılar/boşluklar, konularında ya-
sal, stratejik ve teknik değerlendirmeler yaptılar. Tematik
Çalışma Grupları, her alanın kendi Grup Lideri tarafından
yönlendirildi ve gruplar içerisinde yapılan değerlendirme-
ler/öneriler her grup için belirlenen raportörler tarafından
kaydedildi.
Çalıştayın üçüncü gününde, tüm katılımcılar bir araya
gelerek, Tematik Çalışma Grubu Lider ve Raportörlerinin
gerçekleştirdiği grup sunumlarını dinledi ve Çalıştay’ın son
değerlendirmelerini yaptı. Ardından, “Sıcak Noktaların Gün-
cellenmesi Yöntemi” ve bu konuda paydaşlarla birlikte yapı-
lacak olan çalışmalar konusunda bir değerlendirme yapıldı.
Son olarak, 4. Tematik Çalışma Grubu olan ve her Tematik
Çalışma Grubu içerisinden belirlenen temsilcilerden oluşan
“İzleme Çalışma Grubu” tarafından Çalıştay süresince ger-
çekleştirilen çalışmaların genel bir değerlendirmesi yapıldı.
Boşluk Analizinin Gerçekleştirilmesi, Ulusal Hedeflerin ve
Sıcak Noktaların Belirlenmesi Çalıştayı’nın sonuçları, Proje
kapsamında Mayıs 2017’de gerçekleştirilmesi planlanan
“Önlemlerin Belirlenmesi Çalıştayı” için önemli bir altlık
oluşturuyor.
Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı
Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planı Adım Adım İlerliyor
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook