TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 8

8
Bülten
MART
2017
oluşturduğu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meslek
Komitesi üyelerinin gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında
BTSO Yönetim Kurulu üyesi İlker Duran, sektördeki sanayi-
cilerin ihtiyaç duydukları test ve analizlerin BUTAL’daki ulus-
lararası akredite laboratuvarlarda yaptırılmasının önemine
işaret ederek, bu tür ziyaretlerin ileriye yönelik potansiyel
işbirliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine fırsat ya-
rattığını vurguladı.
TÜBİTAK BUTAL’ın faaliyet alanları ile ilgili tanıtım sunu-
mu ile başlayan BTSO Kimya Meslek Komitesi üyelerinin
ziyaretinde, BUTAL’daki uluslararası akreditasyon belgesine
sahip Malzeme–Tekstil, Kimya–Çevre ve Gıda–Tarım Kim-
yası Laboratuvarlarında yürütülen çalışmalar ile Muayene
Hizmetleri hakkında BUTAL Müdürü Sedat Aktaş ve ilgili
Birim Sorumluları tarafından bilgiler verilerek, BTSO’nın ilgi-
li 5 Sektör Komitesinde görev alan BUTAL’ın faaliyetlerinin
sanayicilere daha yakından tanıtılması amacıyla bir etkinlik
düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı.
B T S O K i m y a M e s l e k K o m i t e s i Ü y e l e r i T Ü B İ T A K B U T A L ’ ı Z i y a r e t E t t i
BTSO Kimya Meslek Komitesi Üyeleri
TÜBİTAK BUTAL’ı Ziyaret Etti
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook