TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE), Ufuk2020 Programı kapsamında Belçika-Brüksel’de
düzenlenen Güvenli Toplumlar 2017 Çağrılarına Yönelik
“SMI2G” Güvenli Toplumlar Bilgi Günü ve Proje Pazarı’na ka-
tıldı. TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Ensti-
tüsü (YTE) Müdürü Cemil Sağıroğlu, Müdür Yardımcısı Ömer
Özkan ve Kalite ve Süreç Yönetimi Bölüm Başkanı Halime
Gök’ün yer aldığı etkinliğe, Avrupa Komisyonu temsilcileri
ile Avrupa’dan araştırmacı, sanayi temsilcileri ve kamu tem-
silcileri de katıldı. Güvenli Toplumlar 2017 çağrısına yönelik
proje fikri veya ortaklık talebi sunumlarının gerçekleştiril-
diği proje pazarının ilk gününde, Halime Gök, YTE kabili-
yet ve yeteneklerinin tanıtıldığı kapsamlı bir sunum yaptı.
Sunumda, enstitünün yürüttüğü Dijital Devlet projelerinde
edindiği yazılım geliştirme süreçleri, bilgi güvenliği, proje
yönetimi ve kurumsal mimari bilgi ve tecrübesi ile Ufuk2020
Programı Güvenli Toplumlar 2017 çağrıları kapsamında
önerilen projelerde katkı sağlanabilecek alanlar hakkında
bilgi paylaşıldı.
Ufuk2020 Programı Proje Pazarı’nda
YTE Kabiliyetleri Sunuldu
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook