TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
b Sitesi Erişime Açıldı
süreçlerinin Ufuk 2020 Programı ile uyumlaştırılması çalış-
malarına hız kazandırdıklarını aktardı.
Yeni sitenin Türkçe ve İngilizce sayfa olarak ayrı ayrı hazır-
landığına, sitenin birçok konuda kullanıcılara Ar-Ge ve ino-
vasyon desteği sunduğuna dikkati çeken Prof. Ergin, şunları
söyledi: “Örneğin çevre konusunda Ar-Ge ve inovasyon des-
teğine ihtiyaç duyuyorsunuz. ‘Ufuk 2020 Destekleri’ sekme-
sine tıkladığınızda, karşılaşacağınız ‘Tematik Alanlar’ altın-
daki ‘Çevre ve Hammadeler’ başlığına ulaşacaksınız. Diğer
tematik alanlarda olduğu gibi ‘Çevre ve Hammaddeler’ başlığı
altında alan bilgisi ve çağrıları, haberleri, ulusal irtibat noktası
ile başarı hikayeleri gibi temel bilgilere ulaşabilirsiniz.”
Sitenin sadece iş birliği hedefiyle değil, ülkelerin hangi
konularda faaliyet gösterdiği ve başarılı olduğu potansiyel
alanlar hakkında bilgi almak için bile ziyaret edebileceği-
ne değinen Prof. Ergin, “Herkesi, 80 milyar avroluk fonuyla,
dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon progra-
mı olan AB Ufuk 2020 Çerçeve Programı’nın yeni internet
sitesi ‘ufuk2020.org.tr’yi ziyarete ve üye olmaya davet edi-
yoruz. Ayrıca Facebook sayfamızı beğenenler ve Twitter’da
Ufuk 2020’yi takip edenler faaliyetlerimiz hakkındaki güncel
bilgilere de erişebilirler” dedi.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook