TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 38

38
Bülten
MART
2017
A k d e n i z A r a ş t ı r m a v e İ n o v a s y o n T e m s i l c i l e r G r u b u T o p l a n t ı s ı Y a p ı l d ı
3. Uluslararası Nâdir Hastalıklar Konsorsiyumu (Inter-
national Rare Diseases Consortium-IRDiRC) Konferansı,
IRDiRC tarafından Paris’te düzenlendi. Kurumumuzu
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı, İkili ve Çoklu İlişki-
ler Müdürlüğü’nden Dr. Jale Şahin’in temsil ettiği konfe-
rans, Avrupa Komisyonu, Avrupa Araştırma Alanı (Euro-
pean Research Area-ERA NET) E-Rare-3 Nâdir Hastalıklar
Araştırma Projeleri Çağrı Konsorsiyumu ve Japonya Tıb-
bî Araştırma ve Geliştirme Ajansı (Japan Agency for
Medical Resaech and Development-AMED) tarafından
desteklendi.
Konferansın iki gün süren oturumlarında, IRDiRC’in
kuruluş tarihi olan 2011 yılından bu yana gerçekleştir-
diği çalışmalar ve araştırma alanına yaptığı katkılar hak-
kındaki detaylı sunumlar yanında IRDiRC araştırmacı ağı
Avrupa-Akdeniz Araştırma ve İnovasyon Temsilciler
Grubu (Euro-Mediterranean Group of Senior Officials in
Research and Innovation - EU-Med GSO) 22. Toplantısı,
Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel’de düzenlendi.
Avrupa-Akdeniz araştırma ve inovasyon sürecini izle-
mek ve teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen top-
lantının bu yılki oturumunda, Avrupa-Akdeniz araştırma
ve inovasyon gündemindeki konular değerlendirilerek,
Mayıs 2017’de düzenlenecek olan “Araştırma ve İnovas-
yon Aracılığıyla Avrupa-Akdeniz İşbirliğini Güçlendirme
Bakanlar Konferansı” kapsamındaki hazırlıklar ve konfe-
rans sonrasında onaylanması öngörülen Taslak Dekla-
rasyon hakkında görüşüldü.
Toplantıya TÜBİTAK’tan katılan Uluslararası İşbirliği
Daire Başkanlığı Uzmanı Ayşe Sayın Üke, önceki toplan-
tının taslak tutanağına öneri ve Mayıs 2017’de düzenle-
necek olan Bakanlar Konferansı’na katılıma ilişkin bilgi
ve katkılarını sundu.
ile kurulan ortaklıklar, nâdir hastalıklar alanında araştır-
macıların, hasta ve yakınlarının karşılaştıkları zorluklar
ile bunların ortak ele alınarak çözüme nasıl ulaşılabile-
ceği, nâdir hastalıklar araştırma alanında hastalıkların
teşhis ve tedavisine yönelik IRDiRC tarafından gelecekte
atılacak adımlar gibi konularda açık oturumlar yapıldı.
Konferansın sonunda IRDiRC tarafından, uluslararası
ortaklıklara dayalı kaynakları verimli kullanmak için dün-
yada bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla
işbirlikleri kurma çağrısı yapıldı. IRDiRC’in söz konusu
işbirlikleri çerçevesinde çalışmalarına devam etmesi ve
2027 yılına kadar, teşhis ve/veya tedavisi olmayan nâdir
hastalıkların teşhis ve/veya tedavisinin bulunmasına yö-
nelik çalışmalara hız verileceği belirtildi.
Toplantı, tüm katılımcı ülke temsilcilerinin sunumla-
rının ardından, Avrupa-Akdeniz bilimsel ve teknolojik
işbirliğinin artarak devam ettirilmesi temennisiyle son
buldu.
Araştırma ve Teknoloji Geliştirmede Avrupa-Akdeniz
İşbirliği İçin İzleme Komitesi (The Monitoring Committee
for Euro-Mediterranean Cooperation in RTD), Barselona
Süreci çerçevesinde, Avrupa Konseyi tarafından Akdeniz
ülkeleri arasında araştırma ve teknoloji geliştirme ala-
nında işbirliğini teşvik etmek ve bölgenin sürdürülebilir
kalkınmasını desteklemek amacıyla kuruldu. Söz ko-
nusu İzleme Komitesi’nin ismi, 2013 yılında 18. Dönem
Toplantısı’nda Avrupa-Akdeniz Araştırma ve İnovasyon
Temsilciler Grubu (Euro-Mediterranean Group of Seni-
or Officials in Research and Innovation - Eu-Med GSO)
olarak değiştirildi. Anılan Grubun toplantılarına Avrupa
Birliği ülkeleri, Avrupa Komisyonu, Akdeniz ülkeleri ve
Ülkemiz düzenli olarak katılıyor.
Uluslararası Nâdir Hastalıklar Konsorsiyumu
Konferansı’nın 3.’sü Paris’te Yapıldı
Akdeniz Araştırma ve İnovasyon
Temsilciler Grubu Toplantısı Yapıldı
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook