TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip
Çelebi-Newton Fonu kapsamında ülkemiz ile İngiltere
arasındaki bilim, teknoloji ve işbirliği faaliyetlerini güç-
lendirmeye yönelik British Council ve Research Councils
UK (RCUK) ile ortaklık halinde açılan çağrılara gösterilen
Pakistan Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Geliştirme
Kurumu, Pakistan Merkez Bankası, Pencap Küçük İşlet-
meler Kurumu ile Lahor Sanayi ve Ticaret Odası’nın üst
düzey yöneticilerinden oluşan 15 kişilik heyet, KOBİ
destekleme kurumları arasındaki kurumsal kapasitenin
geliştirilmesi amacına yönelik olarak Kurumumuzu ziya-
yoğun ilginin ardından, sadece Sosyal ve Beşerî Bilim-
ler alanına odaklı ilk çağrı, TÜBİTAK ile Sanat ve Beşerî
Bilimler Araştırma Kurumu (Art&Humanities Research
Council-AHRC) ortaklığında açılıyor. Mart ayı içinde açı-
lacak olan Çağrı’nın, ilk uygulamalarının RCUK ve Bri-
tish Council ile başarılı bir şekilde tamamlanan Ortak
Başvuru ve Ortak Değerlendirme Sistemi aracılığıyla
gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çağrı öncelikli alanla-
rı ve detayları Mart ayı içinde TÜBİTAK Ana Sayfası ve
Ufuk2020 internet sayfasından (
tr) duyurulacak.
ret etti. Heyete, sanayi desteklerimiz bağlamında TÜBİ-
TAK’ı tanıtan kapsamlı sunumlar yapıldı. Taraflar, devam
etmekte olan bilimsel işbirliklerinin artırılması ve buna
sanayi işbirliklerinin de eklenmesinin gerekliliği üzerin-
de mutabakat sağladılar.
TÜBİTAK-AHRC İkili İşbirliği Çağrısı Açılıyor
Pakistan Heyeti TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook